BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klonowska Alina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem
The Economic Effects of Different Means of Lowering the Tax Burden
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 778, s. 211-224, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zachowania społeczne, Podatki, Podatnik
Social behaviour, Taxes, Taxpayer
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano zachowania podatników dążących do obniżenia obciążeń podatkowych. Przedstawiono ich klasyfikację oraz analizę przyczyn i konsekwencji niepożądanych zachowań.

This article looks at the behaviour of taxpayers attempting to lower the tax burden. Such behaviour includes tax planning, tax savings, tax avoidance and tax evasion. The author tries to ascertain the causes of such behaviour, which can be ethical, political, technical or economic. Furthermore, she describes a phenomenon that is a consequence of attempts to lower the tax burden - the black economy, which exists in Poland and in other countries. The author clarifies the definition of the black economy and describes its structure and consequences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E., Budżet pod presją czasu, „Rzeczpospolita” 30.11.2001.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1996.
 3. Brzeziński B., Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996.
 4. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 5. Gomułowicz A., Mentalność i moralność podatkowa, „Glosa” 1995, nr 3.
 6. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 7. Kalinowski M., Współczesne systemy podatkowe, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1996.
 8. Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
 9. Karwat P, Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 10. Krajewska A., Podatki - Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2002.
 11. Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 12. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 13. Madej E., Zjawisko ucieczki od podatków - CZ. I, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 50, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 15. Owsiak S., Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2004.
 16. Owsiak S., Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 17. Sokołowski J., Przyczyny unikania podatków, „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 3.
 18. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z 8.01.1993 (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
 19. Ustawa z 10.09.1999, Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930, z późn. zm.).
 20. Walczak B., Systemy podatkowe. Teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego, PTE, Szczecin 2003.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu