BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrowski Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji
Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 776, s. 97-111
Keyword
Korupcja, Zwalczanie korupcji, Potrzeby człowieka, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Corruption, Fight corruption, Human needs, Social and economic conditions
Note
summ.
Abstract
Zjawisko korupcji obejmuje wszystkie strefy życia publicznego. Nie ma jednej, prostej receptury na jego likwidację. Wynika to z samej natury człowieka, który w pierwszej kolejności dba o zaspokojenie prywatnych potrzeb. Zanalizowano codzienne praktyki, które wspomagają korupcję oraz negatywne konsekwencje takich działań.

Corruption infects all spheres of public life and can be researched from many points of view. Legal regulations are at work in many different spheres, and involve, among others, economic and sociological factors. The author analyses the day-to-day practices that support corruption, its negative consequences and instruments which can help combat it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ackerman S.R., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform. Fundacja im. Stefana Batorego i Wydawnictwo Sic!. Warszawa 2001, s. 53.
 2. Bachmann K., Zalegalizować korupcję, RP z 24 maja 2000 r.
 3. Bielecki Z., Fenomen korupcji - diagnoza, „Przegląd Policyjny” 2002, nr 2, s. 44.
 4. Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1985. s. 71.
 5. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-chologiczne, Gdańsk 1996, s. 34.
 6. Dylus A., Korupcja w aspekcie etyczno-społecznym [w:] Korupcja problem społeczno-moralny, red. Marcol A., Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1992, s. 85.
 7. Filek J., Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, MSAP, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków 2004, s. 44.
 8. Fuszara M., Obraz korupcji w prasie [w:] Korupcja w życiu społecznym, red. Kurczewski J., Łaciak B., ISP, Warszawa 2000, s. 44.
 9. Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania. PUG, 1995, nr 2-3, s. 8.
 10. Górski J., Korupcji cienie i blaski, „Rzeczpospolita” z 3 października 1998 r.
 11. Grosse T.G., Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD. Program „Prze-ciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Florencja 2000, s. 17.
 12. Jaroch W., Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej, PUG, 2003, nr 4, s. 17.
 13. Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, PWN, Warszawa 2004, s. 65.
 14. Jasiecki K., Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustro¬jowej w Polsce, IFiS PAN, s. 15.
 15. Kamiński A., Korupcja - czwarty sektor życia społecznego?, „Wieź ” 1998, nr 9, s. 27.
 16. Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globali-zacji, ISP PAN, Warszawa 2004, s. 225.
 17. Kamiński A.Z., Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa, KP, 1997, nr 6, s. 9.
 18. Kochanowicz J., Miękkie państwo, „Res Publica Nowa” 1994, nr 7-8. s. 27-28.
 19. Korupcja w Polsce w świetle raportów Banku Światowego i Najwyższej Izby Kontroli, „Spółka Cywilna” 2000/2001, nr 1.
 20. Kube E., Hołyst B., Korupcja w Niemczech, „Problemy Kryminalistyki ” 1994, nr 206, s. 21.
 21. Kubiak A., Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wydawni-ctwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 31.
 22. Kudrycka B., Etyczne obowiązki radnych i urzędników w przeciwdziałaniu korupcji, ST, 2000. nr 4, s. 3.
 23. Misiak E., Wypustki korupcji, „Rzeczpospolita” z 2 sierpnia 2002 r.
 24. Paczocha J., Reglamentacja gospodarki w latach 1989-06.2003, Narodowy Bank Polski 2004, s. 41.
 25. Płoskonka J., Korupcja - zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji. „Spółka Cywilna” 2003, nr 6, s. 123.
 26. Pope J., Rzetelność życia publicznego: metody zapobiegania korupcji. ISP, Warszawa 1999, s. 93, 103.
 27. Przejrzystość reguł i działań, „Rzeczpospolita” z 5 lutego 1998 r.
 28. Słodkowska I., Korupcja - czwarty sektor życia społecznego?, „Więź” 1998, nr 9, s. 27.
 29. Sowa K., Demokracja i korupcja, „Znak” 2002, nr 6, s. 85.
 30. Stankunowicz E., Mętna woda, „Gazeta Bankowa” 1997, nr 47, s. 16.
 31. Stasiak W., Wobec korupcji, KP, 2002, nr 2, s. 125.
 32. Surkont M., Łapownictwo, Lex, Sopot 1999, s. 39.
 33. Sutch H., Polska perspektywa: Specyfika korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami regionu [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 25.
 34. Szandecki K., Działania CBŚ KGP w walce z korupcją [w:] Korupcja, red. Z Bielecki., M Zajder.
 35. Tarchalski K., Korupcja i przywilej: zarys teorii i praktyki, Semper, Warszawa 2000, s. 36.
 36. Gwiazdowski R., Szesnaście zasad państwa normalnego, „Rzeczpospolita” z 3 lutego 2003 r.
 37. Wiśniewski A., Problematyka prewencji zjawisk korupcji w policyjnym systemie działania, „Przegląd Policyjny” 2001. nr 3. s. 44.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu