BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50. XX wieku : (wybrane elementy stanu posiadania)
Religious Minorities in 1950s Poland - Selected Elements of Ownership
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 779, s. 45-63, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Mniejszości religijne, Związki wyznaniowe, Polityka wyznaniowa
Religious minorities, Religious association, Religious policy
Note
summ.
Abstract
Przybliżono ważniejsze dane przedstawiające stan posiadania nierzymskokatolickich Kościołów i wspólnot religijnych w połowie lat 50. XX wieku. Na okres ten przypada likwidacyjna polityka wyznaniowa władz. Porównano ok. 25 Kościołów i wspólnot. Uwzględniono następujące problemy: - nadzór państwa nad Kościołami i wspólnotami religijnymi; - wybrane problemy polityki władz wobec nierzymskokatolickich społeczności; - niektóre elementy ich stanu posiadania.

This article examines the state of ownership of non-Roman Catholic denominations in the mid-1950s in Poland. The considered data concern the number of believers, organization of the priesthood, places of worship, the clergy, monasteries, educational institutions, community outreach organizations, and publishing facilities and activities. A concise characterization of the state's policy which intended to limit, if not liquidate non-Catholic churches, is provided. The data applies to roughly 25 churches and religious communities, and enable the recreation of the organizational and financial situation at that time. In the case of the next several dozen this material is highly incomplete, or even worse. However, the uncovered statistical material is so rich that it may be useful in later academic research. The immediate questions posed in the article, in statistical depiction, could become the basis for comparisons with both earlier and later periods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Białecki K., Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.
 2. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Znak, Kraków 2006.
 3. Jabłoński K.H., Organizacja i kompetencje państwowej administracji wyznaniowej w PRL, "Studia Religiologica" 1984, z. 12.
 4. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2004.
 5. Michalak R., Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002.
 6. Miśkiewicz A., Tatarzy Polscy w latach 1945-1985. Zarys historyczny, "Studia Podlaskie" 1991, t. 3.
 7. Niemczyk W. Ks. Dziesięć lat istnienia, "Rocznik Teologiczny ChAT na rok 1965".
 8. Pełczyński G., Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich. Wydawnictwo Stanisław Stanisław Kryciński i Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1995.
 9. Sukertowa-Biedrawina E., Filiponi na ziemi mazurskiej, "Komunikaty Mazursko-War-mińskie" 1961, nr 1.
 10. Urban K., Kościół Prawosławny w Polsce 1944-1956. Studia i materiały, Nomos, Kraków 1998.
 11. Urban K., Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957. Wybór materiałów, Nomos, Kraków 2000.
 12. Urban K., Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950-1963. Przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej państwa [w:] Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, red. B. Górowska, Wydawnictwo IPN UW, Warszawa 2004.
 13. Urban K., Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945-1961 (zarys działalności), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 706, Kraków 2006.
 14. Urban K., Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 1945-1970 (wybór materiałów), Nomos, Kraków 2003.
 15. Wyznania religijne. Stowarzyszenie narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996, red. L. Adamczuk, GUS, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu