BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie pomiaru efektywności przedsięwzięć e-biznesowych
Balanced Scorecard as a Measurement Tool for E-business Projects Effectiveness
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 770, s. 123-136, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Strategiczna Karta Wyników, Efektywność, Biznes elektroniczny
Information Technology (IT), Balanced Scorecard (BSC), Effectiveness, e-business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój techniki informacyjnej (TI), a w szczególności Internetu, wymusza na podmiotach gospodarczych zmianę organizacyjną o charakterze strategicznym: transformację procesów organizacyjnych do sfery e-biznesu. Coraz szersza krytyka nieprzemyślanych inwestycji w TI wskazuje na konieczność znajomości istoty procesów e-biznesowych, przygotowania do przeprowadzenia zmiany organizacyjnej a przede wszystkim umiejętności zdefiniowania strategii i pomiaru jej realizacji. W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję IT governance jako metody zarządzania sferą Tl w taki sposób, aby była ona zgodna ze strategią biznesową organizacji. Następnie dokonano przeglądu współczesnych metod planowania TI o charakterze strategicznym oraz zaprezentowano metodę zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pozwalającego na definiowanie i pomiar efektywności strategii firmy w kontekście przedsięwzięć e-biznesowych. (abstrakt oryginalny)

A dynamic development of information technology (IT), particularly of the Internet, impose on enterprises the strategic organizational change: a transformation of organizational processes to the e-business sphere. A rising criticism of erroneous investments into IT indicates the need of having essential knowledge about e-business processes, of preparation to an organizational change and - primarily - of ability to strategy defining and evaluation of its realisation. The article discusses an idea of IT governance as a method of IT management so that it is in accordance with business strategy of an organisation. Next, a review of current strategic IT planning methods has been performed and a balanced scorecard as a tool allowing elaboration and effectiveness measurement of an enterprise strategy has been presented in the context of e-business projects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander P. [2000], Aligning the IT Organization with Business Goals, presentation at Networld+Interop, May 8.
 2. Carr N.G. [2003], IT się, nie liczy, Harvard Business Review - Polska, listopad.
 3. Gallageos F.S. i in. [2004], Information Technology Control and Audit, Auerbach Publications, Boca Raton, London.
 4. CobiT - Control Objectives for Information and Related Technology [2004], IT Governance Institute, 3.2 ed.: Available online: http/www.isaca.org/cobit.
 5. Kaplan R., Norton D. [1992], The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, September/October.
 6. Kaplan R., Norton D. [1993], Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review, January/February.
 7. Kaplan R., Norton D. [1996], The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Laudon K.C., Laudon J.P. [2002], Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 7-th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 9. McNurlin B.C., Sprague R.H. jr. [2002], Information Systems Management in Practice, 5-th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 10. Nolan R.L., Gibson C.F. [1973], Managing the Four Stages of EDP Growth, Harvard Business Review, January/February.
 11. Patel N.V. [2004], An Emerging Strategy for E-Business IT Governance [w:] Strategies for Information Technology Governence, ed. W. Wan Grembergen, Idea Group Publi-shing, London.
 12. Porter M. [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 13. Porter M. [1980], Competitive Strategy, The Free Press, New York.
 14. Primozic K., Primozic E., Laben J. [1991], Strategic Choices: Supremacy, Survival and Sayonara, McGraw-Hill, New York.
 15. Rayaport J., Sviokla J. [1994], Managing in the Marketplace, Harvard Business Review, November/December.
 16. Rayaport J., Sviokla J. [1995], Exploiting the Virtual Value Chain, Harvard Business Review, November/December.
 17. Rocart J. [1979], Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harvard Business Review, March/April.
 18. Ross J. i in. [2002], Strategic Levers to Enable E-Business Transformation, CISR WP No. 310, Sloan WP No. 4119, MIT, Cambridge.
 19. Stewart A. i in. [2003], Does IT Matter? An HBR Debate, Harvard Business Review, June.
 20. Van Grembergen W., Amelincx I. [2004], Measuring and Managing E-Business Initiatives through the Balanced Scorecard [w:] Strategies for Information Technoloy Governence, W. Wan Grembergen, Idea Group Publishing, London.
 21. Van Grembergen W., Saull R., De Haes S. [2004], Linking the IT Balanced Scorecard to the Business Objectives at a Major Canadian Financial Group [w:] Strategies for Information Technoloy Governence, W. Wan Grembergen, Idea Group Publishing, London.
 22. Van Grembergen W., Van Bruggen R. [1997], Measuring and Improving Corporate Information Technology through the Balanced Scorecard Technique, Proceedings of the fourth European conference on the Evaluation of Information Technology, Deflt, October.
 23. Weill P., Ross J.W. [2004], IT Governance, Harvard Business School Press, Boston.
 24. Weill P., Vitale M. [2001], Information Technology Infrastructure for E-Business, CISR WP No. 313, Sloan WP No. 4157MIT, Cambridge.
 25. Willcocks L. [1995], Information Management: The Evaluation of Information Systems Investments, Chapman & Hall, London.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu