BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Zając Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Dane, informacja, wiedza - próba definicji
Data, Information, Knowledge - an Attempt of Definitions
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 99-116, rys., tab., bibliogr. 56 poz.
Keyword
Techniki informacyjne, Informatyczne systemy zarządzania, Społeczeństwo informacyjne, Teoria wiedzy, Teoria informacji, Terminologia naukowa
Information techniques, Management Information Systems, Information society, Theory of knowledge, Information theory, Terminology of science
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zdefiniowania takich pojęć jak dane, informacja oraz wiedza. Terminy te w warunkach powszechnego stosowania techniki informacyjnej (TI) zwykle są błędnie rozumiane, a dane i informacje często traktuje się jako synonimy. W dobie społeczeństwa informacyjnego poprawne posługiwanie się pojęciami jest szczególnie ważne, gdyż stosowanie TI może zacierać poprawność ich interpretacji. Celem autorów było wskazanie różnic i powiązań pomiędzy danymi, informacją i wiedzą oraz ich hierarchii w kontekście społeczeństwa i gospodarki informacyjnej. W artykule zawarto krótkie rozważania na temat roli informacji w powstaniu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, omówiono hierarchię pojęć poznawczych - DIKW - oraz wskazano na prekursorów tego rozróżnienia. Zaprezentowano przegląd definicji danych, informacji i wiedzy spotykanych w literaturze przedmiotu. Autorzy niniejszego artykułu zaproponowali definicje wymienionych pojęć. (abstrakt oryginalny)

The authors made an attempt to define such terms as data, information and knowledge. These terms, in conditions of common use of computer technology, are usually comprehended improperly, especially “data” and “information” are often treated as synonyms. The appropriate use of expressions in information society environment is particularly important, as application of computer technology can erase correctness of their interpretation. The goal of the article is to indicate differences, hierarchies and connections between data, information and knowledge in the context of information society and information management. The paper consists of 4 parts. The first one includes brief considerations devoted to the role of information in creation and development of information society. The second part discusses information society terms hierarchy, cognition terms hierarchy - DIKW - and indicates precursors of this arrangement. The third part reviews definitions of data, information and knowledge, which occur in a bibliography. The last part includes definition of these terms, proposed by authors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L. [1967], Management Misinformation Systems, „Managament Science“, vol. 14, nr 4.
 2. Ackoff R.L. [1989], From Data to Wisdom, „Journal of Applied Systems Analysis”, vol. 16.
 3. Avison D.E., Fitzgerald G. [1995], Information Systems Development: Methodologies, Technologies, Tools, McGraw-Hill, London.
 4. Barron I., Curnow R. [1979], The Future with Microelectronics, Francis Pinter, London.
 5. Bangemann M. i in. [1994], Europe and the Global Information Society. Recommenda-tions to the European Council, Brussels, May 26, http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/ backg/bangeman.html.
 6. Bell D. [1973], The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic, New York.
 7. Beynon-Davis P. [1999], Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa.
 8. Carr N.G. [2003], IT Does Not Matter, „Harvard Business Review”, May.
 9. Castells M. [2007], Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 10. Checkland P., Holwell S. [2002], Information, Systems and Information Systems: Making Sense of the Field, John Wiley & Sons, Chichester.
 11. Clare C., Loucopoulos P. [1987], Business Information Systems, Paradigm, London.
 12. Cleveland H. [1982], Information as a Resource, „The Futurist”, December.
 13. Cooley M. [1987], Architecture or Bee?, The Hogarth Press, London.
 14. Crawford S. [1978], Information Needs and Uses, „Annual Review of Information Science and Technology”, nr 13.
 15. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Kraków.
 16. Daft R.L. [1992], Organization Theory and Design, West Publishing Company, St. Paul.
 17. Davenport T.H., Prusak L. [2000], Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston.
 18. Devadason F.J., Prapat Lingam P. [1997], Practical Steps for Identifying Information Needs of Clients, http://www.geocities.com/Athens/5041/infneed.htm, na podstawie referatu wygłoszonego podczas: Tenth Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL X].
 19. Drucker P. [1988], The Coming of The New Organizations, „Harvard Business Review”, January-February.
 20. Eliot T.S. [1934], The Rock, Faber & Faber, London.
 21. Gackowski Z. [1974], Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, PWN, Warszawa.
 22. Galland F.J. [1982], Dictionary of Computing, John Wiley & Sons, Chichester.
 23. Greniewski H. [1982], Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa.
 24. Hicks J.O. [1993], Management Information Systems: A User Perspective, West Publi-shing, Minneapolis.
 25. Hammer M., Champy J. [1993], Reengineering The Corporation, Harper Business, New York.
 26. Information Systems Development for Managers [1989], red. R. Maddison, Paradigm, London.
 27. IT Governance Institute [2005], Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 4.0, IT Governance Institute, Rolling Meadows.
 28. Kemball-Cook R.B. [1973], Luka organizacyjna, PWE, Warszawa.
 29. Knight A.V., Silk D.J. [1990], Managing Information, McGraw-Hill, London.
 30. Kubit J., Kulig C., Zygier H. [1975], Podstawy projektowania systemów informatycznych, Wydawnictwo AE, Kraków.
 31. Kuraś M. [1981], Integracja systemów informatycznych zarządzania, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 32. Langefors, B. [1973], Theoretical Analysis of Information Systems, Studentlitteratur, Lund, Sweden, Auerbach Publishers Inc., Philadelphia.
 33. Laudon K.C., Laudon J.P. [1991], Business Information Systems: A Problem Solving Approach, Dryden Press, Chicago.
 34. Lyons J. [1984], Semantyka, PWN, Warszawa.
 35. Machlup F., [1962], The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton.
 36. McNurlin B.C., Sprague Jr. R.H. [2002], Information Systems Management in Practice, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 37. Martin C., Powell, P. [1992], Information Systems: A Management Perspective, McGraw-Hill, London.
 38. Mesner Z. [1971], Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 39. Milward G.E. [1967], Organization and Methods - A Service to Management, McMillan, London.
 40. Mikołajczyk Z. [1977], Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa.
 41. Nonaka I. [1991], The Knowledge-creating Company, „Harvard Business Review”, November-December.
 42. Olejniczak W. [1989], Projektowanie systemów informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 43. O’Shaughnessy P. [1975], Organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 44. Polanyi M. [1958], Personal Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy, University of Chicago Press, Chicago.
 45. Portat M.U. [1977], The Information Economy, Office of Telecommunications Policy, U.S. Department of Commerce, Washington.
 46. Senge P. i in. [1999], The Dance of Change, Nicholas Brealey Publishing, London.
 47. Shannon C.E. [1948], A Mathematical Theory of Communication, „Bell System Technical Journal”, vol. 27, July and October, http://cm.belllabs.com/cm/ms/what/shannonday/shannonl948.pdf.
 48. Sharma N. [2005], The Origin of the „Data Information Knowledge Wisdom” Hierarchy, http://www-personal.si.umich.edu/~nsharma/dikw_origin.htm.
 49. Tofler A. [1986|, Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 50. Uniwersalny słownik języka polskiego [2003], PWN, Warszawa.
 51. Webster F. [2005], Understanding the Information Age: The Uneasy Relations between Sociology and Cultural Studies in Britain, „Concentric: Literary and Cultural Studies”, 31.1 (January 2005), http://www.eng.ntnu.edu.tw/concentric-literature/document-s/31.1 .PDF/Webster.pap.pdf.
 52. Wiener N. [1961], Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa.
 53. Wierzbicki T. [1981], System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 54. Wikipedia [2006a], http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society.
 55. Wikipedia [2006b], http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza.
 56. Zeleny M. [1987], Management Support Systems: Towards Integrated Knowledge Management, „Human Systems Management”, vol. 7, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu