BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchelt Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 828, s. 51-67, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna, Usługi medyczne, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Human Resources Management (HRM), Personal function, Medical services, Health care institution
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie głównych determinant wpływających na działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w konsekwencji na realizację funkcji personalnej w tych podmiotach. Na podstawie analizy czynników wpływających na działalność NZOZ można wskazać podobieństwa i różnice w uwarunkowaniach sprawowania funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych jednostkach świadczących usługi medyczne. (fragment tekstu)

Rapid change, incertitude, growing competition and demand for medical services, especially those connected with the ageing process, characterise Poland’s medical services sector. In the light of these factors, companies functioning in a variety of service sectors and building their competitive position are paying more and more attention to non-material sources of competitiveness, among which can surely be included human resources. This article discusses the conditions required for the role of personnel in private healthcare institutions to be realised. Made possible by a grant the author has received, the article is the first part of a series that looks at issues in human resource management in private healthcare institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Buchelt-Nawara B. [2006], ZZL w jednostkach sektora usług medycznych [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 2. Banach M. [2005], Ścieżka kariery - jak można zdobyć specjalizacje w Polsce, www.jobMED.pl (2005).
 3. The Demographic Future of Europe: From Challenge to Opportunity, European Commision, Directorate-general for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities [2006], October.
 4. Gąsowski J. [2003], Rynek usług medycznych, Agencja Dziennikarska „Raport”, Warszawa.
 5. Jurkowski R. [2002], Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej [w:] Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Trocki, IPiS, Warszawa.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 stycznia 1992 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 1992, nr 9, poz. 37.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz.U. nr 161, poz. 1110.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, Dz.U. z 1998 r, nr 115, poz. 749.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 1992, nr 74, poz. 366, z późn. zm.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa, Dz.U. z 1999 r., nr 54, poz. 571, z późn. zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, Dz.U. z 1999 r., nr 31, poz. 302, z późn. zm.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, Dz.U. z 1999 r., nr 31, poz. 302, z późn. zm.
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1999 r., nr 30, poz. 300.
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1999 r., nr 52, poz. 543, z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz.U. z 2000 r., nr 69, poz. 815.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju, Dz.U. z 2000 r., nr 44, poz. 520.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimum norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1996 r., nr 111, poz. 1314.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy stomatologów, Dz.U. z 2004 r., nr 231, poz. 2326.
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, Dz.U. z 2001 r., nr 83, poz. 905.
 20. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r., nr 91 poz. 408, z późn. zm.
 21. Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. z 2002r., nr 171, poz. 1397, z późn. zm.
 22. Zagrożenia dla konkurencji na rynku prywatnych usług medycznych. Skutki dla pacjentów, Analizy Instytutu Globalizacji, grudzień 2008, www.globalizacja.org.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu