BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączka Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce
European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 818, s. 51-67, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Europejski Model Społeczny, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Polityka spójności, Zatrudnienie, Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Wsparcie finansowe, Zmiany strukturalne
European social model, Social market economy, Cohesion policy, Employment, Human capital, Investments in human capital, Financial support, Structural changes
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Europejski model społeczny łączy sprawy ekonomiczne i społeczne przez odpowiedzialną społecznie gospodarkę rynkową. Programy ekonomiczne, społeczne, zatrudnienie, edukacja, zdrowie są postrzegane jako współzależne i wzajemnie wspierające się, bowiem wydatki na zabezpieczenia społeczne są w ostatecznym wymiarze rozumiane jako produktywna inwestycja. Spójność społeczna i bezpieczeństwo ułatwiają zmiany strukturalne i sprzyjają ludzkiej gotowości do akceptowania ryzyka oraz uznanie potrzeby większej elastyczności na rynku. Realizacja strategii lizbońskiej wymaga sformułowania celów w obrębie polityki ekonomicznej, a mianowicie wyższemu wzrostowi gospodarczemu musi towarzyszyć wyższe zatrudnienie, spójność społeczna i trwałość środowiska naturalnego z myślą o przyszłych pokoleniach. Dobrobyt, solidarność, bezpieczeństwo stanowią cele strategiczne UE. Obecnie ich realizacja oznacza sprostanie istniejącym wyzwaniom i oczekiwaniom, co wymaga silnej Europy. (fragment tekstu)

Globalisation processes and the challenges they present are a fundamental determinant of European integration processes. New challenges and growing competition on the global markets, high unemployment, and the appearance of hurdles that are slowing and in some cases even bringing economic growth to a halt in the countries of the European Union have all led to wide discussion of the need to implement a new reform programme. The human factor, which may be understood as resources employed in the processes of creating a social product, has an influence on the level of economic growth as well as the more widely understood socio-economic growth of today's national economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
  2. Fundacja www-p@.org.pl. Posiedzenie Rady Europejskiej, Bruksela, marzec 2006.
  3. Mączka L., Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 709, Kraków 2006.
  4. Mączka L., Strategia lizbońska a wykorzystanie zasobów siły roboczej, Wydawnictwo Acta Agraria et Silvestria. Serias Agraria, vol. XLIII/1, Kraków 2004.
  5. Model "HERMIN" - http://www.warr.pl. Ocena wpływu funduszy strukturalnych WE.
  6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2006.
  7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, projekt przyjęty przez Radę Ministrów dnia 31.05.2006 r., Warszawa, maj 2006.
  8. Raport Komisji Europejskiej - dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_papers/2006/ocp24en.pdf.
  9. Ryfkin J., Europejskie marzenia, Wydawnictwo Nadir, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu