BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza porównawcza innowacyjności gospodarek krajów "wschodniego rozszerzenia" Unii Europejskiej
A Comparative Analysis of the Economic Innovativeness among Countries of the "Eastern Enlargement" of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 837, s. 87-102, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rozszerzenie UE, Innowacyjność gospodarki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania i rozwój (B+R)
EU enlargement, Innovation economy, Knowledge-based economy, Research & Development (R+D)
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Wyspy Kanaryjskie, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry
Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Canary Islands, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Hungary
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza poziomu innowacyjności gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej – w 2004 i 2007 r. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do następnych krajów: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, w latach 1999-2006, uwzględniając dostępne dane. Starano się dobrać wskaźniki reprezentujące poszczególne grupy oceniające innowacyjność gospodarek. (fragment tekstu)

Innovativeness is a concept often used in the EU and throughout the world today. The tendency of an economy to innovate is one of its competitive attributes and an essential factor in growth. Innovation not only dictates the speed and direction of economic development but also to a large degree determines the forms and structure of international economic cooperation, while also being the foundation of the benefit gained from such cooperation. The goal of the article is to analyse the level of innovativeness characterising the economies of Central-Eastern European countries that joined the EU in 2004 and 2007, the last two enlargement periods. It looks at Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, and Hungary during the years 1999-2006, taking into consideration the available data and attempting to select those indicators that represent particular categories for assessing innovation in these economies. The gateway to further issues shall be our presentation of the essence of economic innovativeness. The article also describes the innovation potential and effects of innovation of Central-Eastern European countries that belong to the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bal-Woźniak T., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, AE w Krakowie, Kraków 2007.
 2. Drucker P., Management. Tasks, Responsibilities, Practices, Harper & Row Harper Business, New York 1993.
 3. European Innovation Scoreboard 2006 Current Performance, http://trendchart.cordis.lu.
 4. European Innovations Scoreboard. Country Pages, http://trendchart.cordis.lu.
 5. Green Paper on Innovation, COM (95) 688 final European Commission, Luxemburg, 1995.
 6. Hamel G., Prahald C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 7. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Lenain P., Mogensem U.B., Royuela V., Strategia Lizbońska na półmetku: oczekiwania a rzeczywistość, Raport CASE, nr 58, Warszawa 2005.
 9. Misala J., Podstawowe problemy pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarki kraju [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 10. Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001.
 11. Podręcznik Oslo: proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznej, OECD/Eurostat, Paryż 1997.
 12. Porter M., Porter o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Rocznik statystyki międzynarodowej 2006, GUS, Warszawa 2007.
 14. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Statistics in Focus. Science and Technology, Eurostat, http://eurostat.ec.europa.eu.
 16. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J., Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy. Konteksty, miary, tendencje, Redakcja Wydawnictw Ośrodka Przetwarzania Informacji, Warszawa 1996.
 17. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 18. Wzrost i zatrudnienie. Zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008 wraz z zaleceniem Komisji w sprawie Ogólnych wytycznych dla polityk gospodarczych Państw Członkowskich Wspólnoty (zgodnie z art. 99 Traktatu WE) oraz Wnioskiem dotyczącym Decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE), Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 141 końcowy, 2005/0057 (CNS).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu