BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Przemiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie w latach 1998-2008
Changes in Land Use in Cracow during the years 1998-2008
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 842, s. 121-142, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Użytkowanie ziemi, Struktura przestrzenna, Struktura własnościowa
Land use, Spatial structure, Ownership structure
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ocena procesu przemian struktury przestrzennej, rodzajowej i własnościowej użytkowania ziemi, które dokonały się w Krakowie na przełomie XX i XXI w. Artykuł stanowi kontynuację badań autora, zajmującego się procesem przemian w użytkowaniu ziemi w mieście, poczynając od 1848 r., a kończąc na czasach współczesnych. Badania obejmują terytorium miasta we współczesnych granicach administracyjnych, tj. powierzchnię ok. 32 680 ha. W celu przeprowadzenia bardziej wnikliwych porównań w tym zakresie posłużono się szczegółowymi jednostkami przestrzennymi, za jakie należy uznać jednostki ewidencyjne, podstawowe jednostki przestrzenne uwzględnione w przepisach prawnych dotyczących ewidencji gruntów. W odniesieniu do Krakowa za tego typu jednostki przyjęto cztery dzielnice administracyjne funkcjonujące w latach 1973-1990: Krowodrzę, Nową Hutę, Podgórze i Śródmieście. (fragment tekstu)

The goal of article is to assess the changes in land use and spatial structure, by type and ownership, which have taken place at the turn of the twenty first century. The article continues the author's research into changes in land use in the city from the middle of the nineteenth century (1848) to today. The research includes the spatial range of Cracow according to its current administrative borders (an area of 32,680 ha). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1966, nr 128, Prace Geograficzne z. 14, Prace IG UJ, z. 36.
 2. Górka Z., Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XIX i XX w.: użytkowanie ziemi i funkcje, instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 3. Luchter B., Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziemi w mieście Krakowie, Zeszyty Naukowe UEK, Kraków 2010, nr 821.
 4. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, AE w Krakowie, Kraków 1987 (maszynopis).
 5. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach ¡848-1939, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1992, nr 367.
 6. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie po II wojnie światowej, Zeszyły Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 395.
 7. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyły Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 617.
 8. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1977-1998, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2001, nr 568.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów, Dz.U. nr 38, poz. 454.
 10. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. nr 101 poz. 444.
 11. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 114 poz. 492.
 12. Wykaz gruntów według stanu w dniu 1 stycznia 1992 r.: miasto Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego, Kraków 1992.
 13. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów, MP nr 11 poz. 98.
 14. Zestawienie zbiorcze GEOD-2, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Geodezji, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu