BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzyński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W.W. Rostowa - próba interpretacji
An Attempt to Interpret the Ideas of the Adherents of Statism in the Interwar Period in the Light of W.W Rostow's Theory of Stages of Economic Growth
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 125-138, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Etatyzm, Teoria wzrostu gospodarczego, Okres międzywojenny
Statism, Economic growth theory, Inter-war period
Note
summ.
Country
II Rzeczpospolita
Abstract
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego toczyła się debata na temat roli państwa w gospodarce. Zwolennicy interwencjonizmu wskazywali konieczność szerokiego udziału państwa w życiu gospodarczym, mając na uwadze dorównanie krajom rozwiniętym. Wskazywano przyczyny istniejącego zacofania, jak również proponowano drogi wyjścia z tego stanu. Istniejące po II wojnie światowej opracowania na temat sporu pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami etatyzmu w znacznej mierze reprezentują marksistowski punkt widzenia, w myśl którego etatyzm, jako element gospodarki mieszanej, był próbą obrony systemu kapitalistycznego bądź też traktowano działania o charakterze etatystycznym jako niewystarczające, względnie będące wstępem do wprowadzenia socjalizmu. Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia alternatywnych ram teoretycznych dla oceny koncepcji etatystów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Teoria W.W. Rostowa niewątpliwie spełnia powyższy warunek. (fragment tekstu)

The subject of the analyses presented in this work is the views of supporters of statism in Poland during the interwar period in the light of W.W Rostow's theory of stages of economic growth. His theory, an alternative to Marxist views, constitutes the frame for researching the views of statists. In this light, the Second Republic of Poland can be seen as a country in transition, preparing itself to enter the initial phase of economic growth. Proponents of statism correctly identified the position of the country's economy, and the steps they took intended to create the conditions required for Poland to enter the next phase of economic growth. For other reasons initial stage of economic growth never came to pass. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Deszczyński P., Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Dziewulski K„ Spór o etatyzm 1919-1939, PWN, Warszawa 1981.
 3. Gołębiowski J., Spór o etatyzm wewnątrz obozu sanacyjnego w latach 1926-1929, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1978.
 4. Ivanka A.K., Program polityki liberalnej, „Droga" -1930, nr 5.
 5. Kwiatkowski E., Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Warszawa 1932.
 6. Kwiatkowski E., Istotne założenia w walce o nowy ustrój, Księgarnia Hoesicka, Warszawa 1930.
 7. Kwiatkowski E., O wielkość Rzeczypospolitej. Przemówienie sejmowe, Polska Gospodarcza, Warszawa 1938.
 8. Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, KiW, Warszawa 1999.
 9. Państwo wobec zacofania i rozwoju, red. E. Markowska, E. Szostak, IGKR, Warszawa 1991.
 10. Poznański M., O ideę państwową w przemy śle, Łódź 1933.
 11. Rostow W.W., The Stages of Economic Growth A Non Communism Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 1964.
 12. Roszkowski W., Historia Polski 1914-1993, PWN, Warszawa 1994.
 13. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 14. Starzyński S., Myśl państwowa w życiu gospodarczym, Warszawa 1928.
 15. Starzyński, Program rządu pracy w Polsce, „Droga" 1926, nr 1.
 16. Starzyński S., Rola państwa w życiu gospodarczem, Przemysł i Handel, Warszawa 1929.
 17. Starzyński S., Życie gospodarcze, a ustrój państwa, Nakładem tygodnika „Polska Gospodarcza", Warszawa 1930.
 18. Szentes T., Ekonomia polityczna zacofania gospodarczego, PWE, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu