BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dach Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii
Socio-economic Development in Economic Theory
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 872, s. 5-16, bibliogr. 29 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Teoria ekonomii, Czynniki wzrostu gospodarczego, Wzrost endogeniczny
Social economic development, Economic theory, Factors of economic growth, Endogenous growth
Note
summ.
Abstract
Opracowanie podzielone jest na trzy części. W pierwszej części omówiono znaczenie pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego. W drugiej sklasyfikowano czynniki wzrostu gospodarczego (w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym). Przedstawiono również determinanty wzrostu gospodarczego w modelach teoretycznych (klasycznym, keynesowskim i neoklasycznym), uwzględniono również teorię wzrostu endogenicznego zainicjowaną przez P. M. Romera. W trzeciej części omówiono typy wzrostu gospodarczego włączając ekstensywny, intensywny oraz trwały i zrównoważony rozwój z naciskiem na rolę ekorozwoju i gospodarki opartej na wiedzy.

The paper consists of three parts. The first discusses the meaning of the concepts of economic growth and development. In the second part, factors of economic growth have been classified (in the traditional and modern approach) and the role of qualitative factors is stressed. Determinants of growth in different theoretical models including the classical, Keynesian, and neoclassical ones (R. Solow, T. Swan et al.) are also presented, with particular emphasis on endogenous growth theory initiated by P.M. Romer. The third part of the paper discusses types of economic growth including extensive, intensive, permanent and sustainable - with stress placed on the role of eco-development and the knowledge-based economy). The article looks at the main changes occurring in the modern economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Chmielak A. [2002], Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, Rozprawy Naukowe, seria I, nr 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 2. Czyż M. [2001], Strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 23, Kraków.
 3. Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D. [1997], Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 4. Domar E.D. [1962], Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 5. Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 6. Hassett K., Hubbard R. [1996], Tax Policy and Investment, NBER Working Paper No. 5683.
 7. Kalecki M. [1962], Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa.
 8. Kawa P. [2008], Podstawy wzrostu gospodarczego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 61, Kraków.
 9. Keynes J.M. [2003], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 10. Lucas R. [1988], On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, nr 22.
 11. Meadows D.H. i in. [1973], Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 12. Miklaszewski S. [2004], Główne kategorie makroekonomiczne [w:] Podstawy makroekonomii, red. Z. Dach, B. Szopa, PTE, Kraków.
 13. Nasiłowski M. [2000], System rynkowy, Key Text, Warszawa.
 14. Nowa gospodarka a transformacja [2003], red. M. Piątkowski, Wydawnictwo WSPiZ w Warszawie, Warszawa.
 15. Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych [2001], red. G.W. Kołodko, Warszawa.
 16. Piasecki R. [2003], Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 17. Piech K. [2009], Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 18. Podstawy makroekonomii [2004], red. Z. Dach, B. Szopa, PTE, Kraków.
 19. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi E. [2002], Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over and Integration in Economic Development, „Journal of Economic Growth”, nr 2.
 20. Romer P.M. [1990], Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, vol. 98, nr 5.
 21. Sachs J.D. [2003], Institutions Don’t Rule: Direct Effects of Geography on Per Capita Income, NBER Working Paper No. 9490, February.
 22. Secomski K. [1997], Nowoczesne czynniki rozwoju [w:] Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, red. A. Dobroczyńska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 23. Stiglitz J. [1998], More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus, Helsinki.
 24. Welfe W. [2004], Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, „Ekonomista”, nr 4.
 25. Wiedza a wzrost gospodarczy [2003], red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa.
 26. Wierzbicki A. [2000], Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuację w Pol-sce [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2010, t. 1: Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz, „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 27. Wojtyna A. [1995], Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 6.
 28. Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 29. Wskaźniki ekorozwoju [1999], red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu