BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 849, s. 161-172, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Leczenie, Wycena kosztów leczenia, Wydatki na ochronę zdrowia
Independent public health care facilities, Medical treatment, Valuation of medical treatment, Expenditures on health care
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest rozwiązanie problemu stosowania analizy farmakoekonomicznej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Instytucje te mają ograniczone środki finansowe i muszą z nich efektywnie korzystać. Dzięki zastosowaniu analizy farmakoekonomicznej dokonuje się ekonomicznej oceny farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi. Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility).

The aim of this article is to address the problem of applying pharmaco-economic analysis in independent public health care institutions. These institutions have limited financial resources at their disposal and must make efficient use of them, and make responsible choices concerning medical procedures and health programmes. Pharmaco-economic analysis, which compares the clinical effectiveness of therapy and its cost, should be a tool used to aid these choices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
 2. Chwierut S. i in., Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000.
 3. Ekonomika medycyny, red. J. Fedorowski, R. Niżankowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 4. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 5. Lis J., Głasek M., Skutki ograniczania kosztów zużycia leków w krajach Unii Europejskiej [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarządzania, red. K. Ryć, Z. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 6. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 7. Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalus, Kraków 1999.
 8. Micherda B., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 9. Orlewska E., Podstawy farmakoekonomiki, Oficyna Wydawnicza UNIMED, Warszawa 1999.
 10. Orlewska E., Nowakowska E., Farmakoekonomika, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 11. Rydlewska-Liszkowska I., Podstawy ekonomiki zdrowia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006.
 12. Rydlewska-Liszkowska I., Jugo B. , Deroń Z., Wybrane problemy ewaluacji ekonomicznej w opiece zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.
 13. Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 14. Strategia, finanse i koszty szpitala, red. J. Stępniewski, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 15. Stylo W., Ile kosztuje wykonanie poszczególnych świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej?, „Zdrowie i Zarządzanie" 1999, nr 2.
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.).
 17. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu