BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Lidia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Uwarunkowania i perspektywy spłaty zadłużenia zagranicznego Polski
The Conditions of, and Perspectives for, Repayment of Poland's Foreign Debt
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 634, s. 65-85, bibliogr14 poz.
Keyword
Zadłużenie, Zadłużenie zagraniczne, Redukcja zadłużenia zagranicznego
Indebtedness, Foreign debt, Reduction of foreign debt
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule termin publicznego zadłużenia obejmuje zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu kredytów udzielonych przez zagranicznych wierzycieli, oraz pozostających do wykupu skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez rząd polski na rynkach zagranicznych. W pracy omówiono wielkość i strukturę zadłużenia zagranicznego budżetu państwa w latach 1994-2000, oraz długi zagraniczne polskich firm w latach 1996-2000. Przedstawiono harmonogram spłat zadłużenia zagranicznego budżetu państwa w latach 2001-2010, a także określono sposoby łagodzenia ewentualnych trudności ze spłatą publicznego długu zagranicznego.

The problem of Poland's foreign debt has once again become the focus of interest and concern in economic policy due to the accumulation of repayments of "old" debt from 2004 to 2008. The purpose of this article is to attempt to view this problem in the proper perspective", and in particular constitutes an effort to respond to the question as to what conditions must be met so that debt servicing in the current decade does not overburden the state budget and the national economy as a whole. The article presents the size and structure of foreign debt in the national budget as well as the costs of debt servicing from 1995 to 2000. The article also discusses the size, dynamics and structure of enterprise foreign debt. The author presents the foreign debt repayment schedule for 2001-2010 and analyses the repayment burden and problems associated with future debt servicing. The article also discusses actions that are being undertaken, and which could be undertaken, to alleviate these problems. The analysis of the burden of future debt servicing on the Polish economy does not include enterprise sector debt because the repayment schedules for this debt are not published. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin R.E., Francois J.F., Portes R., The Costs and Benefits of Eastern Enlargement, “Economic Policy" 1997, nr 24.
 2. Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za 2000 rok, NBP, Warszawa 2001.
 3. External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology, BIS, IMF, OECD, World Bank, Paris 1988.
 4. Małecki W., Obciążenia dla budżetu państwa z tytułu przyszłej obsługi i spłaty zadłużenia zagranicznego, „Studia Finansowe" 2001, nr 56.
 5. Małecki W., Ryzyko kryzysu walutowego w Polsce, „Gospodarka Narodowa" 2000, nr 4.
 6. Małecki W., Zagraniczny dług publiczny, Instytut Finansów, Warszawa 1997.
 7. Mesjasz L., Zadłużenie zagraniczne Polski w świetle nowej definicji długu [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 867.
 8. Nakonieczna-Kisiel H., Czynniki determinujące możliwość wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce [w:] Problemy handlu międzynarodowego, pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 9. Nakonieczna-Kisiel H., W kwestii wykupu polskich obligacji Brady'ego [w:] Handel międzynarodowy 2001, pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 10. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa 2000.
 11. Skarbowe papiery wartościowe, raporty roczne, Ministerstwo Finansów, Warszawa (różne lata).
 12. Sławiński A., Finansowanie deficytu obrotów bieżących, „Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 13. Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego. Polska 2000-2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1999.
 14. Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (znowelizowana 27 lipca 2001), Dz.U. z 21IX 2001, nr 102.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu