BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Francik Anna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Innowacyjność społeczeństwa jako warunek kreowania gospodarki opartej na wiedzy
Societal Innovation as a Condition for the Creation of a Knowledge-based Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 5-21, bibliogr. 42 poz.
Keyword
Innowacje, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Innovations, Knowledge-based economy, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Gospodarka oparta na wiedzy jest nowym etapem w rozwoju podmiotów gospodarczych i społeczeństwa. W artykule przedstawiono stan wiedzy o innowacyjności. W zakończeniu zaprezentowano ocenę dotyczącą poziomu innowacyjnego polskiego społeczeństwa.

This article is devoted lo societal innovation treated as a condition for the creation of a modern knowledge-based economy. In the first part, the author presents the scope, meaning and origins of the concept of innovation. In the second part, the author attempts a theoretical interpretation of innovation, drawing on theories of resentments, self-determination and the circular repetitiveness of events. Locating innovation processes in space and time, the author discusses the impact of forms of ownership and management methods on the speed of these processes. In the final part of the article, the author offers reflections on the level of innovation in Polish society and the potential for its increase. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Abegglen J.C., The Japanese Factory -Aspects of/ts Social Organization, Free Press, New York 1958.
 2. Albach H., Culture and Technological lnnovation [w:] Innovation and Management, International Comparison, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1988.
 3. Biedrzycki M., Samolubne niemy, „Gazeta Wyborcza" 2000, nr 78.
 4. Borkowski T., Dylematy cywilizacyjne społeczeństwa polskiego w świetle teorii pól wolności [w:] Społeczeństwo polskie u progu przemian, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 5. Brand S., Długa teraźniejszość. Czas, odpowiedzialność i najpotężniejszy komputer świata, CiS WAB, Warszawa 2000.
 6. Coriat B., „Post-fordisme": guelle perspectives pour l'evolution du rapport salarial?, „Problemes Economigues" 1989, nr 2138.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w lalach 1998—2000, GUS, Warszawa 2002.
 8. Edukacja dla Europy, raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 1999.
 9. Giza-Poleszczuk A., Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe [w:] Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 10. Innovation and Management, International Comparisons, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1988.
 11. Instrumenty transferu technologu i pobudzania innowacji, wybór ekspertyz, Przedświt, Warszawa 1997.
 12. Itami H., The Japanese Corporate System and Technology Accumulalion [w:] Innovation and Management, International Comparisons, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1988.
 13. Janasz W., Leśkiewicz 1., Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 14. Kapralskt S., Resentyment i zmiana społeczna, „Studia Socjologiczne" 1989, nr 2.
 15. Kapuściński R., Świat rozpędzony, świat uśpiony, „Gazeta Wyborcza", z 24-26 grudnia 1999 r.
 16. Kolarska-Bobińska L,, Społeczno-polityczne uwarunkowania II etapu reformy, niepublikowane materiały konferencyjne Oddziału Warszawskiego PTS, 1987.
 17. Kostera M., Wicha M., The Divided Self of Polish State-Owned Enterprises, „Organization Studies" 1996, nr 17.
 18. Krupińska G., Krzyżanowski L., Inżynierowie jako twórcy postępu cywilizacyjnego i menedżerowie przemysłu, „Organizacja i Kierowanie" 1991, nr 1.
 19. Lechowski J., Informacje i emocje, „Przegląd Techniczny" 1991, nr 30.
 20. Lem S., Małpa w podróży (rozmowa J. Żakowskiego z autorem), „Gazeta Wyborcza" 2000, nr 105.
 21. Łęcka G., Skazani na tradycję, „Polityka" 1991, nr 29.
 22. Moritani M., Technology of Contemporary Japanese Industries, Toyo Keizai Shinposha, Tokyo 1978.
 23. Myrdal G., Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nie rozwinięte, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958.
 24. Pajestka J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, PWN, Warszawa 1990.
 25. Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 26. Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1998.
 27. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, GUS, Warszawa 2000.
 28. Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2003.
 29. Rychard A., Granice reform gospodarczych w Polsce (w:") Społeczeństwo polskie u progu przemian, Ossolineum, Wrocław~Warszawa-Kraków 1991.
 30. Sachs J., W erze gospodarki wiedzy, „Rzeczpospolita" 2000, nr 103.
 31. Sołdaczuk J., Dać wędkę, nie rybę, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" 2002, nr 9.
 32. Społeczeństwo polskie u progu przemian, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 33. Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 34. Staniszkis l, Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989.
 35. Stanosz B., Dokąd zmierzamy, „Polityka" 1991, nr 21.
 36. Stawasz E., Przegląd podstawowych pojęć: innowacje, transfer technologii, krajowy i regionalny system innowacji, polityka innowacyjna [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji, wybór ekspertyz, Przedświt, Warszawa 1997.
 37. Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Wydawnictwo s.c., Poznań 1996.
 38. Toffler A., Trzecia Fala, PIW, Warszawa 1985.
 39. Toynbee A.J., Studium historii, PIW, Warszawa 2000.
 40. Turowski J., Uczeni na uczelnie, „Rzeczpospolita" 2000, nr 250.
 41. Werenstein-Żuławski J., Strategia przetrwania i jej koszty [w:] Społeczeństwo polskie u progu przemian, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 42. Wielki przełom?, „Forum" 1999, nr 12.^
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu