BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ucherek Marzena (Wydział Towaroznawstwa), Motłoch Barbara (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Analiza wpływu wybranych czynników na trwałość wyrobów cukierniczych
An Analysis of the Impact of Selected Factors on the Durability of Confectionary Products
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 675, s. 69-81, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Opakowania produktów spożywczych, Jakość produktów żywnościowych, Przechowalnictwo, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Badanie żywności, Oddziaływanie opakowania na żywność, Układ opakowanie-produkt
Commodity science, Food commodities, Packaging science, Food packaging, Food quality, Storage, Storage of food products, Food research, The impact of food packaging on food, Wrapping-product order
Note
summ.
Abstract
Pieczywo cukiernicze, podobnie jak inne produkty spożywcze, powinno cechować się odpowiednio wysoką jakością w okresie przydatności do spożycia. Decydujące znaczenie w ocenie jego jakości mają cechy sensoryczne, kształtowane głównie przez dobór odpowiednich składników recepturowych oraz rodzaj i przebieg procesów technologicznych, stosowanych do półproduktów i całego wyrobu, a także właściwości fizykochemiczne. Pod wpływem oddziaływania niekorzystnych czynników (pary wodnej, tlenu, promieniowania elektromagnetycznego, lotnych substancji zapachowych, temperatury) następują zmiany zarówno w obrębie cech sensorycznych, jak i fizykochemicznych produktu. W artykule zaprezentowano analizę wpływu warunków przechowywania na trwałość wybranych wyrobów cukierniczych. Badania przechowalnicze zostały wykonane w Katedrze Opakowalnictwa Towarów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

In the modern food industry, durability has become a very important parameter that determines the marketing success of a product. Durability depends on many factors that include the starting quality of a product, the type of packaging material and packaging itself, ingredients (ingredients of the product mix) as well as storage periods and conditions, the combined impact of which has to be considered when determining the expiry date of the product. The goal of this article is to analyse the impact of storage conditions on the durability of selected confectionary products. In this research, the authors evaluated changes in the smell and water content of packaged products during their storage under changing atmospheric conditions. Based on the presented analysis, the authors identify factors that impact on the durability of confectionary goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapski J., Opakowanie a jakość produktów spożywczych, "Opakowanie" 1999, nr 10.
 2. Czapski J., Rola opakowania w kształtowaniu jakości produktów spożywczych na wybranych przykładach, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO), Warszawa 1998.
 3. Dokument: Pouczenie o metodach pracy pt. "Ustalenie minimalnego okresu trwałości", BAHLSEN SNACKS Deutschland /D/NI-04-04-01/, 1997.
 4. Giles A., Handbook of Beverage Packaging, Culinary & Hospitality Publications Services, Texas 1999.
 5. Labuza T.P., The Search for Shelf Life, Food Testing Analysis, Texas 2000.
 6. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Analysis of Quality Changes in Package-Product Systems, Atti di, XIX Congresso Nazionale Di Merceologia, Sassari-Alghero, 27-29 września 2000, vol. 1.
 7. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2003.
 8. Man D., Jones A., Shelf-Life Evaluation of Foods, wyd. 2, An Aspen Publication, Gaithesburg, Maryland 2000.
 9. Opakowanie żywności, red. B. Czerniawski, J. Michniewicz, Wydawnictwo Agro Food Technology, Czeladź 1998.
 10. PN-A-74859:1994, Wyroby cukiernicze trwałe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 11. PN-A-74108:1996, Pieczywo. Metody badań.
 12. PN-A-74111:1998, Wyroby piekarskie. Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie.
 13. PN-A-74252:1998, Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Metody badań.
 14. PN-A-88109:1998, Wyroby ciastkarskie. Herbatniki i suchary.
 15. Taub A.R., Singh R.P., Food Storage Stability, CRC Press LLC, New York 1998.
 16. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, red. A. Brody, J. Wiley and Sons, New York 1997.
 17. Ucherek M., Wpływ warunków przechowywania i rodzaju opakowania na zmiany fizykochemicznych właściwości pieczywa cukierniczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 595, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu