BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudłacz Tadeusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa)
Selected Methods for Analysing a City's Land Use Changes - the Example of Kraków
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 681, s. 15-28
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Użytkowanie ziemi, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Spatial economy, Land use, Economic literature analysis
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny zmian użytkowania ziemi. Problem omówiono w kontekście jednego z mierników zastosowanego do oceny zmian w zakresie wyposażenia usługowego miast i gmin byłego Makroregionu Południowo-Wschodniego.

The goal of this article is to evaluate land use changes in three former tax districts of kraków located in different urban zones – central, outskirts, and suburban. A gauge used to evaluate changes in service equipment of the city and larger South-east herein employed to examine the issue of land use changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Borysiuk W., Próba kwantyfikacji stopnia zmian struktury produkcji polskiego przemysłu w okresie 1950-1970, „Gospodarka Planowa" 1973, nr 5, s. 312-315.
 2. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Prace Geograficzne, z. 14, Prace IG UJ, z. 36, Kraków 1966.
 3. Bromek K., Zarys historycznego i terytorialnego rozwoju Krakowa, Folia Geographica, Series: Geographica--Oeconomica, 1975, t. 8, s. 15-35).
 4. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia, KPZK, PAN, t. 46, PWN, Warszawa 1974.
 5. Kudłacz T., Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 97, Kraków 1991, s. 137-141.
 6. Luchter B., Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 645, Kraków 2004, s. 83-102.
 7. Luchter B., Badanie procesu przemian użytkowania ziemi za pomocą współczynnika zbieżności (podobieństwa) struktur, Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, t. 23, Kraków 1991,s. 31-46.
 8. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, praca doktor¬ska, AE w Krakowie, maszynopis, Kraków 1987.
 9. Luchter B., Kudłacz T., Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 326, Kraków 1991, s. 55-72.
 10. Luchter B., Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, z. 2-3, Kraków 1990.
 11. Luchter B., Skrzypek J., Modelowanie struktury przestrzennej użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 296, Kraków 1989, s. 83-96.
 12. Luchter B., Skrzypek J., Zastosowanie modelu logistycznego do badania przestrzennej struktury użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (na przykładzie Krakowa), Folia Geographica, Series: Geographica-Oeconomica, t. 21, Kraków 1988, s. 92-106.
 13. Luchter B., Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w sferze zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 617, Kraków 2003, s. 177-191.
 14. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględ¬nieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 483, Kraków 1997, s. 121-134).
 15. Luchter B., Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000 (na przykładzie Bronowic Wielkich), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 588, Kraków 2002, s. 129-141.
 16. Mydeł R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
 17. Otwarcie nowej estakady [w:] Z Krakowa, „Krakowski Rynek Nieruchomości” 2003, nr 23, s. 48.
 18. Po pierwsze komunikacja, „Krakowski Rynek Nieruchomości” 2002, nr 10, s. 47.
 19. Prawelska-Skrzypek G., System użytkowania przestrzeni miejskiej Rzeszowa, Wyd. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 1985.
 20. Szymla Z., Problemy roz¬woju przestrzennych struktur przemysłowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna Monografie, nr 40, Kraków 1977.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu