BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Leszek
Title
Eurofirma na międzynarodowym rynku finansowym i bankowym - inspirujący przykład międzynarodowej współpracy finansowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 238-244
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Integracja finansowa, Międzynarodowe rynki finansowe, Międzynarodowe instytucje finansowe, Instrumenty finansowe, Transport kolejowy, Studium przypadku
Financial integration, International financial markets, International financial institutions, Financial instruments, Railway transport, Case study
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja międzynarodowej, europejskiej instytucji finansowej Eurofirma - European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock. Autor omawia cele i organizację Eurofirmy, zasady jej funkcjonowania, wykorzystywane instrumenty rynku finansowego i bankowego, efektywność oraz pozycję na międzynarodowym rynku finansowym. Współpraca międzynarodowa w Eurofirmie dotyczy jednocześnie kilku obszarów. Są to finanse, transport kolejowy i ochrona środowiska. Autor wskazuje na efektywne wykorzystanie takich instrumentów finansowych jak: waluty, obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, credit-rating, derywaty i gwarancje rządowe.

The aim of that article is a presentation of international, European financial institution - European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock. The author presents the aims and organization of that company and rules of it functioning, used instruments of financial and banking market, efficiency and a position on international financial market. An international cooperation in European Company is mostly connected to finances, rail transport and environment protection. The author shows efficient using of such instruments as currency, bond, short-dated securities, credit rating, derivatives and government guarantees. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu