BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stulich Ryszard, Kałuża Halina
Title
Ocena efektywności gospodarowania w wybranych przedsiębiorstwach sektora spożywczego
Estimation of Management Effectivity in Selected Enterprises of Food Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 2, s. 284-288, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Gospodarka żywnościowa, Handel artykułami żywnościowymi, Produkcja żywności, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność gospodarowania, Efektywność przedsiębiorstwa
Food industry, Food economy, Food trade, Food production, Enterprise management, Business efficiency, Enterprise effectiveness
Note
synopsis, summ.
Abstract
Dokonano oceny efektywności zarządzania w 16 spółkach sektora spożywczego. Stwierdzono, że w 2003 r. w analizowanej zbiorowości jednostek nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,2% i rentowności netto o 2,0%. Negatywnie należy ocenić wyraźny spadek rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów własnych w 3 spółkach. Firmy Beef-San i Pozmeat z branży mięsnej przeżywają kryzys finansowy i kontynuacja działalności przez te jednostki jest zagrożona. (oryg. streszcz..)

The investigation was made in 2002-2003 in 16 companies of food sector. The analysing companies belong to meat (4), poultry (2), fermentation (4), sugar (3), fish (1), cereal (1) and fat (1) branches. There is an increase of sell incomes of6,2% and net profitability of 2,0%,at analysing group in 2003 year. It should be given negative opinion about decrease of sell, property and own capital profitability in } companies (Pozamet, Strzelec and Mieszka). It is noticed an increased of market value of investigated companies (except Pozamet and Mieszka). Such companies as Beef-San and Pozamet are in financial slump and the maintaining of their activity is in danger. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bień W. (2001): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 97-128.
  2. Drożdż J. (2003): Sytuacja ekonomiczno-fmansowa przemysłu spożywczego w połowie 2003 roku. Rynek Rolny, nr 10, 32-38.
  3. Lista 500 największych firm Rzeczpospolitej. Wyniki w 2002 r. Rzeczpospolita z dnia 7.05.2003 r. (dodatek).
  4. Rutkowski A. (2000): Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa, 113-120.
  5. Sierpińska M., Jachna T. (1993): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 79-111.
  6. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz. U. nr 76 z dnia 27.03.2002 r. (tekst jednolity).
  7. Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzçcki J., Karmańska A. (1999): Zarządzanie grupą kapitałową. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa, 89-142.
  8. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2003. Polska Statystyka Publiczna, Dz. Urz. GUS. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu