BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łoboda-Świątczak Edyta, Zaleski Zbigniew
Title
Osobowościowe i organizacyjne wyznaczniki stylu sprawowania władzy w relacji przełożony-podwładny : empiryczne badania menedżerów firm
Personal and Organizational Determinants of the Power Style in Relation Between a Supervisor and a Subordinate : Empirical Research of Managers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 900, s. 276-288, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne
Keyword
Relacje kierownik-podwładny, Analiza problemów kierowniczych, Styl zarządzania, Klimat organizacyjny, Materiały konferencyjne
Manager-subordinate relationships, Managerial problems analysis, Management style, Organizational climate, Conference materials
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu zawarto teoretyczne rozważania na temat władzy w układzie przełożony-podwładny. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzone w czterech dużych przedsiębiorstwach wśród 191 osób na stanowiskach kierowniczych. Celem badań było: 1) określenie stylów sprawowania władzy, 2) określenie związku między osobowością a stylami władzy, 3) określenie związku między stylami sprawowania władzy a klimatem organizacyjnym.

The paper discusses the research, which aim was to verify the assumption that personality (Neuroticism, Exstraversion, Openess, Agreeableness, Conscientiousness and State vs. Action Orientation) and organizational factors (organizational climate) are detrminants of power styles in a supervisor - subordinate setting. The results confirmed this assumption and show that supervisors who use cooperative style are characterized by a low level of neuroticism, high level of extraversion, openess, agreeableness and conscientiousness. Co-operative style can also be predicted by action orientation during decision making. Hard style, based on social manipulation is preferred by managers scoring low results in agreeableness and conscientiousness. This style is also linked with neuroticism and state orientation when failed. Power style based on formal pressure is associated only with low agreeableness. The research also confirmed that some dimensions of organizational climate (especially good access to information, identification with the team and positive relation with a supervisor) are strongly connected with co-operative style of use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barrick M., Mount M.: The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: a Meta-Analysis. "Personnel Psychology" 1991 nr 14, s. 1-26.
 2. Dobrzyński M.: Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu zarządzania. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 1, s. 13-17.
 3. Grendstadt G., Gunnar R., Strand K., Torodd: Organizational Types and Leadership Styles. "Scandinavian Journal of Management" 1999.
 4. Koopman P.L.: Effectivenes of Participative Management: A Matter of Organizational Structure and Culture. "Polish Psychological Bulletin" 1996 nr 27, s. 2.
 5. Kuhl J.: Motivational and Functional Helplessness: The Moderating Effect of State Versus Action Orientation. "Journal of Personality and Social Psychology" 1981 nr 40, s. 155-170.
 6. Łucewicz J.: Typ kultury organizacyjnej a styl zarządzania kadrami. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, s. 251-264.
 7. Marszał-Wiśniewska M.: Kwestionariusz siły woli Kuhla. Adaptacja do warunków polskich. [W:] Temperament a rozwój młodzieży. Pod red. A. Eliasz i M. Marszał-Wiśniewskiej. Warszawa: PAN 1992, s. 101-120.
 8. Mączyński J., Arcimowicz A., Jarmuż S., Ptak Ż.: Międzykulturowa percepcja przywództwa. Porównanie polskich i holenderskich menedżerów. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, s. 101-111.
 9. Mączyński J., Jago A.G. Reber G., Bohnisch W.: Culture and Leadership Styles: A comparison of Polish, Austrian and US. "Managers. Polish Psychological Bulletin" 1994 nr 25, s. 4.
 10. McClelland D.C., Burnham D.: Power is the Great Motivator. "Harvard Bussines Review" 1976, t. 54, nr2, s. 100-110.
 11. Moran E.T., Volkwein J.F.: The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate. "Human Relations" 1992 nr45, s. 1.
 12. Paluchowski W.J.: Klimat organizacyjny i jego pomiar. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. IV. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998.
 13. Raven B.H.: A Power/Interaction Model of Interpersonal Influence. French, Raven Thirty Years Later. "Journal of Social Behavior and Personality" 1992 nr 7, s. 217-244.
 14. Salgado J.F.: The Five Factor Model of Personality and Job Performance in the European Community. "Journal of Applied Psychology" 1997, vol. 82, nr 1, s. 30-43.
 15. Stelmach W.: Strachy na lachy. "Personel" 2000 nr 3, s. 18-21.
 16. Zaleski Z.: Niepewność o własną przyszłość a strategie władzy w układzie przełożony - podwładny. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Pod red. S. Witkowskiego. T. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, s. 33-44.
 17. Zaleski Z., Janson M., Świetlicka D.: Influence Strategies Used by Military and Civil Supervisors: Empirical Research. "Polish Psychological Bulletin" 1997 nr 28, s. 325-332.
 18. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M.: Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Warszawa: PTP 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu