BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela
Title
Obligacje czy kredyt bankowy - dylematy wyboru w przedsiębiorstwie
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 309-315, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy, Obligacje
Enterprise finance, Enterprises financial management, Business activity lending, Bank credit, Bonds
Abstract
W długoterminowym finansowaniu przedsiębiorstwa istotne znaczenie obok kredytu bankowego mają pożyczkowe papiery wartościowe. W przeciwieństwie do kredytu, obligacje umożliwiają zaciąganie pożyczek u różnych wierzycieli, rozdzielając stosunek kredytowy bank-kredytobiorca na wiele powiązań emitenta z posiadaczami papierów wartościowych i powodując rozdrobnienie stosunków zobowiązaniowych. W porównaniu z kredytem bankowym ta forma finansowania wykazuje różnice stwarzające przedsiębiorstwom dodatkowe szanse i zagrożenia, które wykazano w artykule.

Besides bank credits, the basic role in long-term company's financing is played by the loan securities. Bonds make possible to contract incur a loan from different creditors by dividing credit relation "bank-borrower" for many of relations between issuer and owner of securities. That causes distraction of obligated relations. Mentioned form of financing gives additional chances and threats to the company. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
  2. Brigham E.F. (1996): Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWN.
  3. Łukasik G. (1998): Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu