BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Jarosław
Title
Strategie kapitału obrotowego w warunkach rosnącego znaczenia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 298-308, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt krótkoterminowy, Kapitał obrotowy, Strategia finansowa
Enterprise finance, Enterprises financial management, Business activity lending, Short-term credit, Working capital, Financial strategy
Abstract
Od 1995 r. można zaobserwować w Polsce rosnące znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw. Wzrost ten oznacza zmiany w polityce zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstw. W celu określenia tych zmian autor przedstawił poszczególne typy strategii kapitału obrotowego oraz sposoby ich identyfikacji. Rosnące znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw miało wpływ na przesuwanie się strategii kapitału obrotowego w kierunku agresywnej. Omawiając zagadnienie identyfikacji strategii autor zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności.

The growth of the meaning of sources of short-term company's financing is observed in Poland since 1995. That growth is connected to changes in policy of company's acting capital management. The author shows some types of acting capital strategy and the ways of its identification. The author also points out necessity of taking into consideration a kind of activity leading by a company. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brigham E.F. (1996): Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE.
 3. Czekaj J., Dresler Z. (1995):, Podstawy zarządzania finansami firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Gajdka J., Walińska E. (2000):, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 5. Krzemińska D. (2000): Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo WSB.
 6. Kubiak J. (1998): Możliwości krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. "Studia z finansów przedsiębiorstwa", s. 112-134. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 7. Kubiak J. (2000): Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw handlowych. "Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku", tom V str. 193-202. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Mielczarek A. (1999): Wykorzystanie kapitałów obcych w przedsiębiorstwach handlowych. "Handel Wewnętrzny" nr 6, s. 14-17.
 9. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999): Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 10. Schall L.D., Haley C.W. (1988): Introduction to financial management. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
 11. Sierpińska M., Wędzki D. (1997): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Wędzki D. (1996): Samolikwidacja długu. Menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie. "Wiadomości gospodarcze" Penetrator nr 11/96.
 13. Wędzki D. (1997): Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego. "Rachunkowość" nr 9, 453-461.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu