BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Anna
Title
Przedsiębiorstwa sfery usług - ich efektywność i konkurencyjność
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 325-334, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rynek usług, Efektywność przedsiębiorstwa, Efektywność ekonomiczna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność międzynarodowa, Handel zagraniczny, Przedsiębiorstwo usługowe
Services market, Enterprise effectiveness, Economic efficiency, Enterprise competitiveness, International competitiveness, Foreign trade, Service enterprise
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zanalizowano efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw usługowych w Polsce w latach 1996-1999 i ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Mimo dynamicznego wzrostu przychodów i nakładów inwestycyjnych w sferze usług pogorszyła się pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach światowych. W artykule wskazano przyczyny pogorszenia się tej pozycji.

Economic efficiency of services' companies in Poland in 1996-1999 and its competition on international market was analysed. Dynamic growth of receipts and investment expenses in services doesn't have influence on competition position of Polish companies on international markets. A reason of worsening of its position was presented in that article. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gołębiowski T. (1999): Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyzwania na dziś. W: Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. H. Brdulaka, IGŚ SGH, Warszawa 1999.
  2. Januszkiewicz W. (2000): Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Materiały na konferencję naukową IGŚ SGH, Warszawa 2000.
  3. Januszkiewicz W. (1997): Usługi w Unii Europejskiej. Seria: Biblioteka Wiedzy Europejskiej, zeszyt 4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
  4. Lesiak P. (2000): Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a transport samochodowy. Seria: Biblioteka Wiedzy Europejskiej, zeszyt 17, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
  5. Marzec A. (2001): Usługi i ich wpływ na saldo obrotów bieżących handlu zagranicznego. W: Prognoza handlu zagranicznego Polski w rozbiciu na główne obszary geograficzne i grupy towarowe. Opracowanie wykonane pod kierunkiem J. Przystupy na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, IKC HZ, Warszawa 2001.
  6. Żurek J. (2000): Konkurencyjność polskiej żeglugi morskiej - ocena stopnia przygotowania do tendencji w Unii Europejskiej. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Materiały na konferencję naukową IGŚ SGH, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu