BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzoza-Brzezina Michał, Kotłowski Jacek
Title
Analiza związku pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej na podstawie modelu Pi
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 67-75, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Poziom cen, Ceny, Podaż pieniądza, Modele ekonometryczne
Price level, Prices, Money supply, Econometric models
Abstract
W ramach zmodyfikowanego na użytek niniejszego opracowania modelu Pi autorzy zbadali, czy w Polsce w latach 1993-2000 poziom cen i podaż pieniądza znajdowały się w stanie zrównoważonego wzrostu. Na podstawie analizy kointegracji wybrane zostały kombinacje różnych agregatów monetarnych i miar inflacji, opisujące związek pieniądza i cen w Polsce. Otrzymane wyniki wskazują na dość silną zależność pomiędzy agregatem M1 a różnymi miarami inflacji. Zaskakujący natomiast jest stosunkowo słaby związek stopy inflacji z wykorzystywaną w latach 90-tych w roli podpory polityki pieniężnej NBP, podażą pieniądza ogółem (M2).

The authors made some researches about price's levels and money supply and sustainable development in Poland in 1993-2000 by using Pi model. Selected combinations of different monetary unit and size of inflation connected with describes connection between the money and prices in Poland. Results show us strong connection between M1 unit and different inflation measurements. There's weak connection between inflationary rate with money supply. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barro R.J. (1997): Makroekonomia. Warszawa, PWE.
  2. Bernanke B.S. i in. (1999): Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton University Press. Princeton.
  3. Deutsche Bundesbank (1992): Monatsbericht. Januar, s. 20-29.
  4. Duwendag D. i in. (1995): Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Warszawa, Poltext.
  5. Fisher I. (1911): The Purchasing Power of Money. New York: Macmillan.
  6. Hallman J., Porter R., Small D. (1991): Is the Price Level Tied to the M2 Monetary Aggregate in the Long Run? "American Economic Review", s. 841-858.
  7. Kłos B., Stamirowski M. (1999): Monetarny model inflacji. Maszynopis powielony, Departament Analiz i Badań NBP.
  8. RPP (1998): Średniookresowa strategia polityki pieniężnej: 1999-2003. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  9. RPP 2000: Raport o inflacji 1999. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  10. Sachs J., Laraine F., (1993): Macroeconomics in the Global Economy. Prentice Hall.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu