BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Werner Dorota
Title
Mobbing w polskich przedsiębiorstwach
The Phenomenon of Mobbing in Polish Companies
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 43-56, bibliogr.18 poz.
Keyword
Mobbing, Praca w stresie, Przedsiębiorstwo
Mobbing, Work under pressure, Enterprises
Country
Europa, Polska
Europe, Poland
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najświeższych danych dotyczących zjawiska mobbingu w polskich przedsiębiorstwach. Informacje zostały zebrane na podstawie analizy dokumentacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego pochodzących od początku istnienia organizacji, czyli od 2002 roku. Uzyskane w ten sposób dane są zestawione z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi definicji, przyczyn, przebiegu i skutków problemu. Zaprezentowano również wyniki innych badań przeprowadzanych na gruncie polskim oraz przytoczono dane świadczące o skali zjawiska w Europie.

The main aim of this article is to present the latest data on mobbing in Polish companies. The information originates from documentation by the Polish Association Against Mobbing. All data refers to theoretical issues such as definition, causes, processes, and the effects of the problem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa.
 2. Biela A. (2001), Wymiary decyzji menedżerskich, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 3. Carter J. (1993), Wredni ludzie, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 4. Davenport N., Schwartz R.D., Elliott G.P. (1999), Mobbing. Emotional Abuse in the American Workplace, Civil Society Publishing, Ames.
 5. Delikowska K. (2002-2003), Raport z badań na temat działań lobbingowych w miejscu pracy, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Społecznych.
 6. Godlewska-Werner D. (2006), Mobbing jako współczesny problem w miejscu pracy [w:] Martynowicz E. (red.), Dokąd zmierzamy? Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą. Problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć?, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, (w druku).
 7. Hirigoyen M.F. (2002), Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań.
 8. Hirigoyen M.F. (2003), Molestowanie w pracy, W drodze, Poznań.
 9. Jan Paweł II (1981), Laborem exercens, Watykan.
 10. Kłos B. (2002), Mobbing, nr 941, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa.
 11. Kożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. KraheB. (2005), Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Leymann H. (1996a), Handanleitungfür den LIPT - Fragebogen. Leymann Inventory of Psychological Terror, Vol. 33, Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, Tübingen. Leymann H. (1996b), The Content and Development of Mobbing at Work, "European Journal of Work & Organizational Psychology", No. 5 (2), 165-184.
 14. Leymann H. (1996c), The mobbing encyclopedia, [http://www.leymann.se].
 15. Sidor-Rządkowska M. (2003a), Człowiek człowiekowi katem (1). Mobbing w pracy -definicje i typologia zachowań, "Personel i Zarządzanie", nr 13, 42-46.
 16. Sidor-Rządkowska M. (2003b), Mobbing-zagrożenie dla firmy i pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 17. Zapf D., Gross C. (2001), Conflict escalation and coping with workplace bullying, a replication and extension, "European Journal of Work and Organizational Psychology", No. 10(4).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu