BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herdan Agnieszka
Title
Przesłanki i warunki wdrażania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
Premises and Conditions of Audit Implementation in the Sector of Public Finances.
Source
Folia Oeconomica Bochniensia, 2005, nr 3, s. 21-36, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Audyt, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne
Audit, Internal control, Public finance
Abstract
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusiło stworzenie efektywnego systemu kontroli finansowej w celu ochrony finansów publicznych. Artykuł omawia wdrożenie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych czyli jego istotę i zakres. Opisuję standardy, które regulują audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wymieniona została lista instytucji mających obowiązek jego wdrożenia, oraz z charakteryzowano osobę mogącą zostać audytorem w tych jednostkach.

Poland's membership in the EU extorted the creation of efficient financial control system for the protection of public finances. The author has discussed the implementation of audit in the sector of public finances. The article describes standards regulating audit in units of public finances as well as includes the list of institutions with the obligation for its implementation and describes the person who can become an auditor in these units.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E., Kontrola finansowa i audyt -- ustawowe implikacje, I Konferencja "Kontrola i audyt w administracji publicznej. Stan i perspektywy", Warszawa 2003.
 2. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe - Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 3. Czewiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo LINK, Szczecin 2003.
 4. Finanse publiczne i prawo finansowe, praca zbiorowa pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 5. Kaźmierczak D., Zasady kontroli finansowej i audyt wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa, nr 7/2002.
 6. Kisiel P. W., Dualizm definicji i standardów audytu wewnętrznego, I Konferencja "Kontrola i audyt w administracji publicznej. Stan i perspektywy", Warszawa 2003, s. 64.
 7. Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 8. Malinowska E., W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce -przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Misiąg W., Przesłanki funkcjonowania systemu kontroli i nadzoru w sektorze finansów publicznych, VI Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Kraków, 17 czerwca 2004.
 10. Palecki L., Gminy pod ścianą, Rzeczpospolita nr 203/2004, s. B6.
 11. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2002.
 12. Rotulska M., EUron - kreatywna księgowość w UNII, http://www.polskiejutro.eom/art/a.php?p=19raport pobrano dnia 10.02.05.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 234/2002, póz. 1970).
 14. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 15. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. nr 15, póz. 148 ze zm.).
 16. Węgrzyn L, Audyt wewnętrzny narzędziem kierowania jednostką, http://www.abrys.pl. pobrano 24.02.2005.
Cited by
Show
ISSN
1731-2310
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu