BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak-Dylewska Beata, Szewczuk Adam
Title
Pragmatyka kreowania procedur budowy strategii dla gmin - wyznaczniki wyboru i ograniczenia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 87-96, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Gospodarka lokalna, Samorząd terytorialny, Zarządzanie gminą, Budżet gminy, Strategia rozwoju gminy, Formułowanie strategii, Społeczności lokalne
Local economy, Local government, District management, District budget, District development strategy, Strategy formulation, Local community
Abstract
Artykuł zawiera zagadnienia dotyczące kreowania strategii rozwoju gminy. Autorzy omawiają czynności proceduralne konstruowania strategii: wykorzystywane metody, zasady oraz etapy prac przy tworzeniu strategii. Charakteryzują czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wybór strategii rozwoju. Na zakończenie zwracają uwagę na ograniczenia samorządu terytorialnego w Polsce, a zwłaszcza na środki finansowe.

The article concists of subjects related to creating strategy of commune development. The author discusses procedural action of a strategy creating such as used methods, rules and work stages for creating a strategy. This paper describes external and internal factors, which influence a choice of development strategy. Limitations of self-government in Poland especially financial means were also presented. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brol R. (1998) (red.): Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 2. Denek E. (2001) (red.): Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Filipiak-Dylewska B. (2000): Wybory strategiczne w rozwoju społeczności lokalnej a dylematy ich finansowania. Zachodniopomorskie Forum Finanse 2000. Szczecin.
 4. Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A. (2000): Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Gorzelak G. (2001): Szanse polskich regionów. VII Kongres Ekonomistów Polskich. PTE, Warszawa.
 6. Klamut M. (2000) (red.): Polityka budowy regionu konkurencyjnego. M. Klamut. AE we Wrocławiu.
 7. Kowala J. (2001): Planowanie budżetów a strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 8. Markowski T. (1998): Realizacja polityki regionalnej poprzez wzrost konkurencyjności. Pozafinansowe instrumenty rozwoju regionalnego. W: Materiały konferencyjne Polityka regionalna w Polsce. Cele procedury i instytucje. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Bank Światowy. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.
 9. Myna A. (1998): Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja. Samorząd Terytorialny nr 11.
 10. Szlachta J., (2001): Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji Unią Europejską. VII Kongres Ekonomistów Polskich. PTE, Warszawa.
 11. Zalewski A., Ziółkowski M. (1997): Strategie rozwoju gmin w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 1997 nr 1-2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu