BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guziejewska Beata
Title
Wybrane aspekty pojęcia i zakresu środków publicznych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 106-114
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse publiczne, Dobra publiczne, Sektor publiczny w gospodarce, Struktura finansów publicznych
Public finance, Public goods, Public sector in economy, Structure of public finances
Abstract
Celem artykułu jest zarysowanie problemów jakie występują w związku z określeniem pojęcia i zakresu środków publicznych. Z pojęciem środków publicznych, a zwłaszcza z określeniem ich rozmiarów wiąże się wiele kontrowersji. Wynika to m.in. stąd, iż samo pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Różnice w definiowaniu finansów publicznych i określeniu ich zakresu utrudniają efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz ich kontrolę. Zdefiniowanie pojęcia środków publicznych i ich rozmiarów ma znaczenie dla procesów redystrybucji budżetowej i parabudżetowej. Należy podkreślić malejącą rolę samych środków budżetowych w realizacji funkcji władz publicznych.

The aim of that article is to show problems connected with a definition and a range of public means. A definition of a public sector and public finances isn't clear. Differences in a definitition of public finances and its range make difficult effective economising of a public means and its control. The author points out decreasing role of budgetary means in realisation of public authority functions. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
  2. Henley D., Likierman A., i in.: Public Sector Accounting and Financial Control. Chapman & Hall, Londyn 1994.
  3. Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce. Warszawa 1996.
  4. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Równowaga budżetowa. PWN, Warszawa 1993.
  5. Piotrowska-Marczak K.: Analiza celowości działania państwowych funduszy celowych oraz agencji. Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Informacja nr 715/ 2000.
  6. Piotrowska-Marczak K.: Finanse ogólne. WSzI, Radom, 1993.
  7. Piotrowska-Marczak K.: Miejsce gospodarki pozabudżetowej i parabudżetowej w sektorze publicznym w Polsce. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI w. Materiały Konferencyjne. Tom I, Poznań 2000.
  8. Sobiech J.: Finanse publiczne. Praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1995.
  9. Ziółkowska W.: Finanse publiczne. WSzB, Poznań, 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu