BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira
Title
Ograniczenia samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 122-131, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse lokalne, Budżet gminy, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Działalność gospodarcza gminy, Zadania własne gminy, Zadania zlecone gminy, Interwencjonizm państwa, Gospodarka, Dochody gminy, Gmina
Local finance, District budget, Budget revenue, Budget expenditures, Municipal economic activity, District own tasks, Task assigned to municipalities, Government intervention, Economy, Local revenues, District
Abstract
Pod pojęciem samodzielności wydatkowej autorka rozumie prawo do decydowania przez władze gminne o rodzaju wykonywanych zadań i sposobie ich realizowania oraz o zakresie i rodzajach wydatków, które mogą być przez gminę ponoszone w związku z realizacją tych zadań. W artykule autorka rozpatruje w jakim zakresie samodzielność gminy w dokonywaniu wydatków jest ograniczana przez państwo w odniesieniu do zadań własnych i zadań zleconych. W ramach obu grup zadań zwraca uwagę na następujące kwestie: - w jakim stopniu władze samorządowe mogą dobrowolnie podejmować się realizacji określonych zadań; - zakres swobody w ustalaniu przez samorząd gminy hierarchii potrzeb społeczności lokalnej i związanych z nią kierunków i rozmiarów wydatków budżetowych; - prawo wyboru sposobu wykonywania danego zadania i możliwość prowadzenia działalności o charakterze zarobkowym.

Local authorities have a right to decide about some tasks and the ways of its realization. The article consists of financial autonomy limitation of commune (gmina) self-government in Poland. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agopszowicz A. (1992): Jeszcze o sądowej ochronie samodzielności gmin. "Człowiek i Środowisko" nr 16, s. 95.
 2. Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.P. (2000): Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa. Warszawa: WP PWN, s. 40 i 44.
 3. Denek E. (2001): Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, (red.): E. Denek. ZN AE w Poznaniu nr 7, s. 7-26.
 4. Dębowska-Romanowska T. (1998): System, prawny finansów lokalnych. W: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski. Warszawa: Wyd. Prawnicze sp. z o. o., s. 380.
 5. Dębowska-Romanowska T. (1997): Wydatki na zadania własne gminy - granice prawne. W: Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe. Red.: W. Miemiec, B. Cybulski. Warszawa: Municipium, s. 264-266.
 6. Dolnicki B. (1999): Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe. Kraków: Zakamycze, s. 149.
 7. Gilowska Z. (1998):, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Municipium, s. 126.
 8. Gilowska Z. (2000a): Jaka samodzielność. Blokady decentralizacji finansów publicznych. "Wspólnota" nr 49, s. 22.
 9. Gilowska Z. (2000b): Finansowanie samorządu terytorialnego. W: Dylematy średnio-okresowej strategii finansowej. Red.: A. Wernik, Warszawa: Instytut Finansów WSUiB, s. 93.
 10. Kurzyna-Chmiel D. (2001): Zlecanie i powierzanie zadań samorządom. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 5(75), s. 30-31.
 11. Miemiec W., Miemiec M. (1991): Podmiotowość publicznoprawna gminy. "Samorząd Terytorialny" nr 11-12, s. 17.
 12. Miemiec W., Miemiec M. (1997): Konstytucyjne gwarancji samodzielności samorządu terytorialnego, w: Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXVIII. Wrocław, s. 158.
 13. Mudrecki A. (1998): Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. T. I. Red.: S. Dolata. Opole: Wydawnictwo Opolskie, s. 89.
 14. Niewiadomski Z. (1998): Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego. W: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski. Warszawa: Wyd. Prawnicze sp. z o. o., s. 296-297.
 15. Piotrowska-Marczak K. (1997): Finanse lokalne w Polsce. Warszawa: WN PWN, s. 19.
 16. Podgórski K. (1991a): Nadzór nad samorządem gminnym. "Samorząd Terytorialny" nr 1-2, s. 37.
 17. Podgórski K. (1991b): Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" nr 11-12, s. 23.
 18. Ruśkowski E., Stankiewicz J. (2000): Wydatki budżetowe. W: Finanse publiczne i prawo finansowe. T. II. Red.: E. Ruśkowski. Warszawa: KiK, s. 290-291.
 19. Sobiech J. (1992): Usługi społeczne i ich finansowanie w gospodarce samorządowej. W: Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego. Red.: E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki. ZN AE w Poznaniu, seria I, z. 203, s. 168.
 20. Witalec W. (1999): Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawodawstwa reformującego administracją publiczną. "Finanse Komunalne" nr 1, s. 36.
 21. Konstytucja RP (1997) z 2 kwietnia. DzU nr 78, poz. 483, art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 2.
 22. Ustawa (1990a) z 8 marca: o samorządzie gminnym. DzU 1996, nr 13, poz. 74, art. 51 ust. 1.
 23. Ustawa (1990b) z 29 listopada: o pomocy społecznej, tj. DzU 1998 nr 64, poz. 414 z późn. zm., art. 32, art. 39 ust. 3, 46 ust. 5.
 24. Ustawa (1996) z 20 grudnia: o gospodarce komunalnej. DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 25. Ustawa (1998) z 26 listopada: o finansach publicznych. DzU nr 155, poz. 1014, art. 118.
 26. Ustawa (1999) z 7 maja: o zmianie ustawy o finansach publicznych. DzU nr 49, poz. 485, art. 1 pkt 5 (ustawa weszła w życie z mocą od 1 stycznia 1999 r.).
 27. Wyrok TK z 24 listopada 1998 r., sygn. akt K.22/98, cyt. za: Orzecznictwo w sprawach gospodarczych. Samodzielność finansowa gmin. Oprac.: M. Staręga-Ruśkowska. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999 nr 6, s. 20.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu