BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knakiewicz Zenobia, Marszałek Paweł
Title
Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 149-159, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Banki centralne, Polityka pieniężna NBP, Polityka podatkowa, Nadpłynność finansowa banków
Central banks, NBP monetary policy, Tax policy, Excess financial liquidity of banks
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Artykuł poświęcono analizie przyczyn ograniczających skuteczność działań Narodowego Banku Polskiego w drugiej połowie lat 90-tych. Uwagę skoncentrowano na przyczynach wewnętrznych, tkwiących w systemie bankowym i w polityce fiskalnej. W analizowanym okresie NBP dążył do utrzymania stabilnego poziomu cen. Celu tego w pełni nie osiągnął. Barierą skuteczności polityki NBP była nadpłynność banków i niedostateczna koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej, a także oczekiwania inflacyjne.

The article consists of reasons of effectiveness limitation in National Polish Bank in the second half of the 90's. The main stress is put on internal reasons in bank system and fiscal policy. In analysed period, the National Polish Bank aim at stabilization of price level. That aim wasn't achieved. One of the reason was bank's excess liquidity and weak co-ordination of monetary and fiscal policy. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blaug M. (1999): Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brzoza-Brzezina M. (1999): Neutralność pieniądza o oczekiwania. Warszawa: NBP.
 3. Burda M., Wyplosz C. (2000): Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 4. Gotz-Kozierkiewicz D. (2000): Polityka pieniężna i polityka fiskalna. "Bank i Kredyt" 7-8, s.74-82.
 5. Grabowski B. (2000): Fundamentalne problemy polityki pieniężnej NBP. "Bank i Kredyt" 7-8, s. 20-28.
 6. Hicks J. (1989): A market theory market. Oksford: Oxford University Press.
 7. Knakiewicz Z. (1998): Problemy kreacji i regulacji pieniądza. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 3-4, s. 163-181.
 8. Kowalski T. (2001): Hipotezy formowania oczekiwań a modele cyklu wyborczego. W przygotowaniu.
 9. Markiewicz M. (1998): Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację (I). "Bank i Kredyt" 10, s. 25-37.
 10. Opiela T.P. (1998): Kredytowy kanał transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Rola struktur własnościowych oraz bilansów banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 6, s. 18-38.
 11. Raport o inflacji, 1997, 1998,1999,2000.
 12. Remsperger H. (1999): The role of monetary policy in macro policy mix. "Deutsche Bundesbank Ausszuge aus Pressertikeln" 40, s. 1-7.
 13. Sargent T., Wallace N. (1981): Some unpleasant monetary arithmetic. "Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review" 3, s. 1-18.
 14. Szpunar P. (2000): Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. Warszawa; PWE.
 15. Taylor J.B. (2000): Reassesing discretionary fiscal policy. , Journal of Economic Perspectives" 3, s. 21-36.
 16. Wernik A. (2000): Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo AE.
 17. Wilczyński W. (2000): Pieniądz i rynek w Polsce u progu XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 18. Ziółkowska W. (1999): Niektóre dylematy koordynacji polityki monetarnej i polityki fiskalnej. "Bank i Kredyt" 7-8, s. 121-132.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu