BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Barbara
Title
Kredytowe instrumenty finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych gmin
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 209-218, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Inwestycje, Finanse publiczne, Budżet gminy, Dochody budżetowe, Finansowanie inwestycji w gminie, Kredytowanie gmin, Dochody gminy, Gmina
Investment, Public finance, District budget, Budget revenue, Investment financing in district, Municipalities lending, Local revenues, District
Abstract
W artykule zanalizowano sytuację finansową gmin w latach 1995-1999 oraz określono potrzeby inwestycyjne gmin i sposoby ich finansowania. W badanym okresie niekorzystne dla gmin zjawiska wystąpiły zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Obserwuje się systematyczny spadek dynamiki dochodów i wydatków. Dominującą formą finansowania deficytu budżetów gmin były kredyty bankowe i pożyczki. W konkluzji przedstawiono argumenty uzasadniające szersze niż dotychczas wykorzystanie zwrotnych źródeł finansowania inwestycji.

Financial situation in 1995-1999 was analysed and the investment needs and the ways of its financing were discussed. In the researched period unfavourable phenomenon appeared as well on income side and budget expenses. In conclusion, some arguments for wider using of investment financial sources were given. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kopańska A. (2000): Komunalny rynek kapitałowy w Polsce w latach 1995-1999. Wpływ funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na dalszy rozwój tego rynku. "Samorząd terytorialny" 12, s. 14-23.
  2. Raport FE i BB (2001): Raport z badania rynkowego gmin. Warszawa: Fundacja Edukacji i Badań Bankowych.
  3. Rudzka-Lorentz Cz. (2000): Decentralizacja finansów publicznych a samorządność jednostek samorządu terytorialnego. W: Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne. Warszawa: SGH.
  4. Woźniak B. (2000): Ocena sytuacji finansowej gminy na potrzeby banku komercyjnego. W: Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne. Warszawa: SGH.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu