BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adrałojć Magdalena
Title
Nierówności płacowe w świetle różnic w kulturach narodowych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 67-84, bibliogr.36 poz.
Keyword
Kultura narodowa, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Nierówności płacowe, Poziom płac
National culture, Employment discrimination, Wage disparities, Wage level
Country
Belgia, Niemcy, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Polska
Belgium, Germany, Finland, Spain, Netherlands, Poland
Abstract
W pierwszej części artykułu zdefiniowano podstawowe pojęcia. Następnie, bazując na teorii sprawiedliwości Adamsa, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy nierówności w poziomie wynagrodzeń motywują czy demotywują do pracy. Dalej przedstawiono koncepcje wyjaśniające zjawisko nierówności, w tym koncepcję różnic kulturowych. W celu weryfikacji postawionych hipotez poddano analizie trzy płaszczyzny nierówności w poziomie wynagrodzenia: pierwsza - związana z płcią (płace mężczyzn i kobiet), druga -z zajmowanym stanowiskiem (płace menedżerów i tych, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska), trzecia - z poziomem wynagrodzeń pracowników zarabiających najwięcej (dziesiąta grupa decylowa) i tych, którzy zarabiają najmniej (pierwsza grupa decylowa). Wskaźniki obrazujące każdą z wymienionych płaszczyzn analizowano w przekroju siedmiu krajów należących do Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams J.S. (1963), Toward an Understanding of Inequity, Journal of Abnormal and Social Psychology", Vol. 67.
 2. Adams J.S. (1965), Inequity in social exchange [w:] „Advances in Experimental Social Psychology", Vol. 2.
 3. Adler Nancy J. (1983), Cross-Cultural Management Research: The Ostrich and the Trend, „The Academy of Management Review", Vol. 8, No. 2.
 4. Andrałojć M. (2004), Czynnik kulturowy w zanqdzaniu zasobami ludzkimi - badania migdzykulturowe, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 5. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydanie II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Barr N. (1993), Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań.
 7. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Borkowska S. (1999), Wynagrodzenia a konkurencyjność globalna [w:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 9. Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, wydanie II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Brewster Ch. (1996) Comparative research in human resource management: a review and an example, „The International Juornal of Human Resource Management", Vol. 7, No. 3.
 11. Dec M. (1999), Wynagradzanie za kompetencje [w:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 12. Dziubińska-Michalewicz M. (2002), Nierówności społeczne: zróżnicowanie plac, dostęp do edukacji, uczestnictwo w kulturze [w:] Kojdera A. (red.), Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 13. Falkowska M., Wciórka B. (2000), Stosunek do nierówności społecznych [w:] Zagórski K., Strzeszewski M. (red.), Nowa rzeczywistość, Oceny i opinie 1989-1999, Centrum Badania Opinii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 14. Festinger L. (1954), A theory of social comparison processes, „Human Relations", Vol. 7.
 15. Feliniak U. (2004), Istota i funkcje wynagrodzeń [w.] Borkowska S. (red.), Wynagrodzenia - rozwiązania problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Gerhard B., Rynes S. L. (2003), Compensation. Theory, evidence and strategic implications, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 17. Golinowska S. (2002), Nierówności społeczne; identyfikacja i możiliwości wyrównywania [w:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 18. Hampden-Turner Gh., Trompenaars F. (1994), The seven cultures of capitalism, Pitakus, London.
 19. Hampden-Turner Gh., Trompenaars F. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej', Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Henderson R. I. (2003), Compensation management in a knowledge-based world, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 21. Hofstede G. (2001), Cultures Consequences, Sage Publications, Thausand Oaks-London-New Delhi.
 22. Hofstede G. (2003), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umyslu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Jacukowicz Z. (2000), Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 24. Karaś R. (2003), Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 71-97.
 25. Konecki K., (2005), Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej. [http://kkonecki.fateback.com/publikacje/publikacjal2.html], 10.03.2005.
 26. Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Köhler G. (2004), The global wage System: a study of international wage differences, „Nova Science Publishers Inc.", New York.
 28. Oleksyn T. (1999), Płaca za wyniki [w:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 29. Rotemberg J. J. (2002), Perceptions of equity and the distribution of income, „Journal of Labour Economics", Vol. 20, No. 2, 249-288.
 30. Roth. M. L. (2006), Because I’m worth it? Understanding inequality in performance-based pay System, „Sociological inquiry", Vol. 76, No. l, 116-139.
 31. Sikorski Cz. (2004), Motywacja jako wymiana — modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 32. Suchecki B. (1999), Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce [w:] Borkowska S. (red.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcje i pomiar, IPISS, Warszawa.
 33. Szopa B. (2002), Nierówności w czasie i przestrzeni [w:] Mujżel ]., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 34. Szopa B. (2005a), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 35. Szopa B. (2005b), Nierówności dochodowe -język opisu, Polityka Społeczna, nr 2.
 36. The Canberra Group, (2001) Expert Group on Income Statistics, Final Report and Recommendations, Ottawa.
 37. Wiśniewski M. (2002), Nierówności dochodowe i majątkowe oraz zakres i formy państwowej redystrybucji dochodów (Tezy wystąpienia) [w:] Mujżel ]., Owsiak S., Mączynska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Raport nr 49, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu