BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudolf Wawrzyniec
Title
Marketing terytorialny jako rynkowo zorientowana filozofia zarządzania miastem i regionem
Territorial Marketing as a Market Philosophy of City and Region Development
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 1999, nr 1, s. 57-70
Keyword
Marketing regionalny, Marketing miejski, Strategia marketingowa, Promocja walorów regionu, Promocja miasta
Regional marketing, City marketing, Marketing strategy, Promotion of region value, City promotion
Note
streszcz.
Abstract
Autor definiuje marketing terytorialny jako rynkowo zorientowaną filozofię zarządzania miastem, regionem, województwem przez społeczności lokalne i organizacje poprzez planowanie, realizację i kontrolę programów rozwoju: gospodarczego, urbanistycznego, społecznego, kulturowego i turystycznego w celu zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb oraz pragnień mieszkańców. W artykule koncentruje rozważania na działaniach promocyjnych miast. Charakteryzuje adresatów marketingu terytorialnego, omawia formułowanie planu marketingowego oraz strategie marketingowe wykorzystywane dla oddziaływania na wyróżnione grupy adresatów. Przedstawione strategie dotyczą: marketingu wizerunku, marketingu lokalnych atrakcji, marketingu infrastruktury miasta i regionu oraz marketingu zasobów ludzkich.

According to the author, territorial marketing as market philosophy of city, region and voivodship management by the local society through planning, realization and the control of development programmes such as economic, urban, social, cultural and tourist to satisfy current and future needs of inhabitants. The author concentrates on promotion activities of the cities. He also decsribes receivers of territorial marketing, discusses formulation of a marketing plan and marketing strategies used for affecting groups of receivers. Presented strategies are such as image marketing, marketing of a local attractions, marketing of city and region infrastructure and human resources marketing. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu