BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Ewa (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Żuk Waldemar (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Komputerowy system do badania właściwości higienicznych materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu
A computer aided system for testing hygienic properties of clothing and footwear materials
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 56-71, bibliografia 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Obuwie, Odzież, Wyroby skórzane, Wyroby włókiennicze, Tworzywa sztuczne, Metody pomiarowe, Oprogramowanie komputerowe, Metody badawcze
Commodity science, Industrial commodities, Shoes, Clothing, Leather products, Textile products, Plastics, Measuring methods, Computer software, Research methods
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest przepływ pary wodnej wywołany gradientem ciśnienia i temperatury przez struktury włókniste umieszczone jako porowata przegroda prostopa­dle do kierunku ruchu gazu. Opisano stanowisko laboratoryjne „Hy-tester" zaprojektowa­ne i zbudowane przez autorów do realizacji takiego przepływu. Badania prowadzono w oparciu o pomiary strumienia masy i różnicy ciśnienia cząstkowego po obu stronach przegrody, analizowano występujące zależności pomiędzy rejestrowanymi w czasie po­miarów wielkościami. Do oceny procesów dyfuzyjnych w badanym układzie zapropono­wano współczynnik przenikania pary wodnej. Wykazano, że jest to lepsza miara właści­wości higienicznych materiałów tekstylnych, skór i tworzyw skóropodobnych, niż stoso­wany powszechnie w normach do wyrażenia ilościowego przepuszczalności strumień masy. Poza tym, wprowadzono pojęcie „suchego" przenikania ciepła i pary wodnej przez mate­riał, które określa czas komfortowego użytkowania wyrobu. (oryg. streszcz.)

The paper deals with water vapour flow driven by pressure and temperature gradients through fibrous structures placed as a porous barrier perpendicularly to the direction of gas flow. The "Hy-tester" laboratory stand designed and constructed by the authors to analyse such flows is described. The performed tests are based on water vapour transmission and differential partial pressure measurements on both sides of the barrier and rela­tionships between measured quantities are analysed. To evaluate diffusion processes in the tested system the water vapour permeability (permeance) is proposed. It is shown that this parameter is a better measure of hygienic properties of textiles, leathers and leatherlike materials than water vapour transmission rate being commonly used in standards to describe permeability quantitatively. In addition, the term of "dry" heat and water vapour transfer through materials is proposed to determine the period of product comfortable use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu