BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Haupt Wofgang
Title
Austriacki system edukacyjny w dziedzinie towaroznawstwa - powiązanie potrzeb ekonomicznych, eklogicznych i społecznych
Austrian education in commodity science - link between economic, ecological and social requests
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 27-31, bibliografia 11 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Rozwój nauk ekonomicznych, System edukacji, Ochrona środowiska, Nauki społeczne, Ekonomia, Edukacja, Metodologia nauki
Commodity science, Development of economic sciences, Educational system, Environmental protection, Social sciences, Economics, Education, Methodology of science
Note
summ., streszcz.; w wersji papierowej tytuł artykułu w języku polskim
Country
Austria
Austria
Abstract
Austriacki system edukacyjny w dziedzinie towaroznawstwa został ukazany jako powiązanie myśli towaroznawczej z takich dziedzin jak: ekonomia, ochrona środowiska i nauki społecznej w aspekcie historycznym. Kierunki rozwoju towaroznawstwa odzwierciedlają sposób, w jaki ten przedmiot rozwinął się: z nauki o charakterze analitycznym poprzez syntezę w naukę zintegrowaną. Towaroznawstwo jest przedstawione w postaci trójkąta zbudowanego na ekonomii, nauce o ochronie środowiska i socjologii (aspekt techniczny można uznać za część ekonomii). Ekonomiczny wymiar towaroznawstwa został pokazany w aspekcie interesów reprezentowanych przez producentów i konsumentów oraz trendów handlowych od materiałów do usług. Wyjaśniono również, że przedmiot ten powinien rozważać trendy zarówno materialne jak i niematerialne. Z punktu widzenia nauki o ochronie środowiska towaroznawstwo można zdefiniować jako stosowaną naukę przyrodniczą z powiązaniami ekonomicznymi i społecznymi. Jeżeli chodzi o wymiar społeczny towaroznawstwa to w tym wypadku mamy do czynienia z oceną szans. W artykule wymieniono również problemy przekazu, w szkołach, świadomości dotyczącej podtrzymywania rozwoju ekonomicznego. Jeżeli chodzi o metody nauczania interdyscyplinarnego towaroznawstwa to postuluje się stosowanie metody matematyczno-etycznej. Może być to sposób na rozwiązanie problemów metodyki nauczania przedmiotu o charakterze interdyscyplinarnym (oryg. streszcz.).

Austrian education system in Commodity Science is demonstrated being a network of thinking in economic, ecological and social dimensions explained by a historical review of the subject. The steps of development are reflecting the way of this subject from an analytic kind of science via a synthetic step to an integrated one. The interpretation of Commodity Science is shown by a triangle built by Economy, Ecology and Sociology (The aspect of Technology could be seen as an integrated part of Economy). The economic dimension of Commodity Science is demonstrated by interests of producers and consumers and trends in trade from materials to services It also is explained that this subject has to consider material and immaterial trends. From ecological point of view Commodity Science is defined to be Applied Natural Science with economic and social links. Concerning the social dimension chances for sustainability are assessed There are also mentioned problems to transfer consciousness for sustainability in schools. With regard to education methods of Mathetics are proposed for interdisciplinary teaching in Commodity Science. It could be a way to solve methodical problems in teaching an interdisciplinary subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu