BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne : Program decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego
Source
Samorząd Terytorialny, 1997, nr 7, s. 3-89
Keyword
Społeczności lokalne, Decentralizacja, Komunalizacja mienia, Dekoncentracja organizacyjna, Administracja lokalna, Dochody budżetowe, Majątek Skarbu Państwa, Podział administracyjny, Polityka przestrzenna, Reforma administracji publicznej, Gmina, Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Powiat, Pracownicy samorządowi, System informacyjny, Wydatki budżetowe
Local community, Decentralization, Municipalization of property, Organizational deconcentration, Local administration, Budget revenue, State Treasury asset, Administrative division, Spatial policy, Civil service reform, District, Local government, Public administration, County, Self-government employees, Information system, Budget expenditures
Note
mapki, załączniki,
Numer zawiera: 1) symulację decentralizacji wydatków budżetu państwa na rzecz samorządu terytorialnego na przykładzie wykonania budżetu państwa i budżetów gmin w 1995 roku, 2) mapki, 3) opinię Centrum im. Mirosława Dzielskiego: " Dwa programy reformy: Założenia i kierunki reformy administracji publicznej(1993), Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne(1997)."
Abstract
Na podstawie dorobku poprzednich rządów oraz komisji sejmowych i senackich, a także licznych postulatów formułowanych przez środowiska samorządowe opracowano koncepcję modelu administracji publicznej. Program zawiera dwie eksperckie wizje ustroju administracji publicznej i jej struktur. Pierwsza z nich to model dwuszczeblowy, ze wzmocnioną kompetencyjnie gminą, z samorządowym województwem, z zachowaniem przynajmniej na kilka lat obecnego podziału terytorialnego kraju. Druga zaś to koncepcja zorientowana na zbudowanie trójszczeblowej organizacji terytorialnej, z trojakiego rodzaju jednostkami samorządu terytorialnego (gmina-powiat-województwo). Prezentowany dokument zawiera różnorodne, wieloaspektowe argumenty "za" i "przeciw" dyskutowanym modelom ustroju administracji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu