BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Ryszard
Title
Procesy agregacji surfaktantów w roztworach wodnych
Aggregation processes of surfactants in aqueous solutions
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004, nr 1, s. 81-95, bibliografia 27 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość, Jakość produktu, Technologia, Chemia organiczna, Chemia fizyczna, Substancje powierzchniowo czynne, Emulsje
Commodity science, Industrial commodities, Quality, Product quality, Technology, Organic chemistry, Physical chemistry, Surfactants, Emulsions
Note
summ., streszcz.
Abstract
Procesy agregacji surfaktantów zachodzących w roztworach wodnych stanowią grupę zjawisk często wykorzystywanych w kreowaniu produktów rynkowych wysokiej jakości. W pracy przedstawiono podstawowe właściwości fizyczne surfaktantów i ich roztworów wodnych. Omówiono związek pomiędzy kształtem pojedynczej cząsteczki surfaktanta oraz formą agregacji, jakiej związki te ulegają w roztworach wodnych. Omówiono czynniki wpływające na kształt i wielkość agregatów wskazując na potencjalne możliwości ich wykorzystania w celu kreowania produktów o wysokiej jakości. Podano przykłady praktycznego zastosowania różnych form agregacji surfaktantów w roztworach wodnych i wodno-organicznych. W pracy przedstawiono różne formy agregacji, jakim ulegają surfaktanty nie tylko w wodzie, ale w roztworach wodnych również w obecności takich dodatków, jak sole nieorganiczne z jonem wspólnym, barwniki jonowe, związki fenolowe oraz jonowe związki krzemu. Wskazano na pozytywne oraz negatywne aspekty procesów agregacji surfaktantów zachodzące w roztworach wodnych w obecności rozpuszczalników organicznych. Szczególną uwagę zwrócono na procesy solubilizacji, tworzenia i stabilności emulsji oraz wykorzystania układów mikroemulsyjnych w celu wytwarzania nanocząstek (oryg. streszcz.)

Aggregation processes taking place in aqueous solutions of surfactants are group of phenomena frequenty utilized in creation of high quality market products. In this work several fundamental physical properties of surfactants and their aqueous solutions were presented. It was shown that there is a relationship between a shape of a single surfactant molecule and of surfactant aggregation form occurring in aqueous solutions. Factors effecting the shape and a size of the aggregates were described suggesting a potential possibility of their practical application in improvement of quality of surfactant containing products. Some examples of practical application of surfactants in different aggregation forms in aqueous and aqueous-organic solutions are presented. In this work we present various types of aggregation processes of surfactants occurring not only in water but also in aqueosus solutions in the presence such additives as inorganic salts having a common counterion with the surfactant, ionic dyes, phenolic compounds as well as ionic silicon derivatives. Some positive aand negative acpects of surfactant aggregation processes were described in relation to quality of surfactant containing products. Some aggregation processes occurring in aqueous solutions in the presence of organic solvents were described. A special attention was paid to such processes as solubi-lization, formation and destabilization of emulsions as well as to application of micro-emulsion systems in manufacturing of nanoparticles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu