BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Anna
Title
Konsumpcja usług w gospodarstwach domowych w latach 2000-2004
Consumption of Services within Households in 2000-2004
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 4-5, s. 40-48
Keyword
Dochód rozporządzalny, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Konsumpcja usług, Dochody ludności, Wydatki gospodarstw domowych, Społeczeństwo konsumpcyjne
Disposable income, Households, Consumption in household, Services consumption, People's income, Household expenditures, Consumer society
Abstract
Konsumpcja w gospodarstwach domowych uwarunkowana jest równymi czynnikami. Do czynników mikroekonomicznych zalicza się: dochód rozporządzalny, zasób dóbr konsumpcyjnych będących w dyspozycji gospodarstwa domowego, poziom i relacje między cenami towarów i usług konsumpcyjnych, podaż towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody, które pozyskują gospodarstwa domowe, stanowią ekonomiczną bazę ich funkcjonowania, a jednocześnie wyznaczają standard życia, poziom i nowoczesność konsumpcji, a przede wszystkim warunkują zaspokojenie potrzeb wspólnych i indywidualnych członków gospodarstw domowych. O sytuacji materialnej gospodarstwa domowego decydują bieżące dochody pieniężne, a także zgromadzone oszczędności. Te dwie wielkości stanowią podstawę decyzji co do zakupu dóbr i usług podstawowych i wyższego rzędu. W tablicy l przedstawiono przeciętne dochody rozporządzalne na l osobę w gospodarstwach domowych w latach 1999-2004.

The last decade of the 20th century and the beginning of the new one are characterised in Poland by important economic, social and cultural changes, positive and negative ones. The result from improvement of the market mechanisms, European integration, ongoing globalisation, „macdonaldisation" what is translated into changes taking place in consumption, including that in services. The changes that have occurred in Poland since 1990 have created the grounds for formation in a new millennium of a consumer society, which aspires to a service-type model of consumption specific for the countries of „old" European Union. However, the Polish society is a society internally diversified and having a significantly lower income what causes that the possibilities to modernise the consumption patterns and to approach the situation where services play an important role are non-uniform and distant in time.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego, T. Panka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2005.
  2. M. Falkowska, Hierarchia zawodów i czynniki życiowego sukcesu, w: Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, pod red. K. Zagórskiego, M. Strzeszewskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
  3. J. Grodzicki, Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adama Marszałka, Toruń 2000, s. 16.
  4. D. Kiełczwski, Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004.
  5. T. Panek, Zmiany w sferze ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 8.
  6. K. Rogoziński, Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, AE, Poznań 2003, s. 11. 4.
  7. A. Sikorska, Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, IFiS PAN, Warszaw 1998, s. 15.
  8. Ubóstwo i wykluczenie społeczne Badania. Metody, wyniki, pod red. S Golinowskiej, E Tarkowskiej, I Topińskiej, IPiSS, Warszawa 2005.
  9. Warunki życia ludności w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
  10. Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, pod red. M. Lambkina, G. Foxalla, F. van Raaia, B. Helibrimna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 271.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu