BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskiewicz Lucyna
Title
Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych - zróżnicowania regionalne
Household Durables - Regional Differences
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 4-5, s. 48-56
Keyword
Dobra konsumpcyjne, Artykuły gospodarstwa domowego, Badania statystyczne, Gospodarstwa domowe, Analiza danych statystycznych
Consumer goods, Household articles, Statistical surveys, Households, Statistical data analysis
Abstract
Dobra trwałego użytku będące w posiadaniu gospodarstwa domowego uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w procesie zaspokajania różnych potrzeb jego członków i gospodarstwa jako całości. Ich rola i znaczenie w gospodarstwie domowym są wielostronne. Bardzo często ułatwiają pracę domową, zmniejszając wysiłek i czas wykonywania czynności domowych, limitują rozmiary czasu wolnego i sposób jego zagospodarowania. Zwykło się też uważać, że zasoby dóbr materialnych, w tym przedmioty trwałego użytku, świadczą oprócz innych wskaźników o kondycji materialnej gospodarstwa, charakteryzują jej standard życiowy oraz są wykładnikiem nowoczesności gospodarstwa domowego.

In Poland, for many years, there has been observed an ever increasing importance of durables in households' consumption. The share of families' expenditure on this group of products has been increasing what, in result, facilitates improvement of the indices illustrating many households furnishing, and a higher dynamics, what is obvious, takes place in relation to goods that occur more seldom. The statistical data point out to great differences in households' furnishing with durables in the regional profile, and the scale of differentiation depends on types of equipment. Insignificant spatial differences take only place in case of universal goods, with a high degree of saturation. Decidedly larger one may be observed in case of the goods more seldom and very seldom occurring in equipment, of those assigned to modern, luxury ones.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu