BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Michał
Title
Wrogie przejęcia banków komercyjnych na polskim rynku kapitałowym
Hostile Takeovers of Commercial Banks on Polish Capital Market
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 7-23, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przejęcia bankowe, Techniki fuzji, Banki komercyjne, Rynek kapitałowy, Studium przypadku, Wrogie przejęcie
Bank takeover, Fusion techniques, Commercial banks, Capital market, Case study, Hostile takeover
Note
streszcz.enie, summ.
Abstract
Transakcje przejęć są współcześnie często wykorzystywanymi metodami rozwoju spółek kapitałowych. W praktyce występują one w dwóch zasadniczych odmianach: jako transakcje przyjazne oraz wrogie. Generalnie wrogie przejęcia spółek kapitałowych w tym banków mogą być w Polsce realizowane dwoma metodami. Pierwszą z nich jest stopniowe skupowanie akcji na rynku kapitałowym. Drugą jest ogłoszenie na giełdowym rynku kapitałowym wezwania do sprzedaży akcji (treder offer).

The transactions of takeovers are used very often at present as methods of growth of corporations. In practice they occur in two basic forms, i.e. as friendly takeovers or hostile ones. Although takeovers usually have friendly character, at capital markets in well-developed as well as developing countries, including Poland, one may find also hostile transactions. Such takeovers mostly are announced surprisingly, and their purpose is to gain control over the corporation against the will of its management and some owners. The hostile takeovers usually are related to public corporations characterized by dispersed stock ownership. Until today the hostile transactions have taken place mainly in United States and Great Britain. In Poland, there were conducted just few of them, however three spectacular attempts of hostile takeovers were observed in banking sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brigham E. F., Ehrhardt M. C, Financial Managemenent. Theory and Practice, Harcourt College Publishers, Fort Worth 2002.
 2. Heiin A., Zorde K, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 3. Jenkinson T., Mayer C, Wrogie przejęcie na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami, Liber, Warszawa 1998.
 4. Kowalik F., Gorzkie zaloty, "Gazeta Bankowa", 6-12 lutego 1999.
 5. Kowalik F., Jest interes do zrobienia, "Gazeta Bankowa", 3-9 lipca 1999 r.
 6. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 7. Lewandowski M., Struktura rynku kapitałowego a fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Penetrator - Rynek Kapitałowy, 4/98.
 8. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 9. Szczepankowski P. J., Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2000.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, Nr 140, póz. 939.
 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005 r., Nr 184, póz. 1539.
 12. Weston J. F., Siu J. A., Johnson B. A., Takeovers, Restructuring & Corporate Governance, Prentice Hall, New Jersey, Upper Saddle River 2001.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu