BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśloch Piotr
Title
Konkurencja i jej uwarunkowania - od modelu portera do konkurencji globalnej
Competition and its Preconditioning - From Porter's Model to Global Competition
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 161-176, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Konkurencja, Konkurowanie na rynkach globalnych, Globalizacja, Metoda łańcucha wartości M. Portera
Competition, Competing in global markets, Globalization, Porter's Value Chain
Note
streszcz.enie, summ.
Abstract
Opracowanie niniejsze poświęcone jest trzem zasadniczym problemom: konkurencji w sektorze, globalizacji oraz konkurencji globalnej. Punktem wyjścia w zaprezentowanych podejściach do poszczególnych zagadnień jest przedstawienie konkurencji w aspekcie modelu Portera (konkurencja w sektorze) z jednoczesnym, szczegółowym opisem poszczególnych sił model ten tworzących. W celu rozszerzenia zaproponowanej charakterystyki modelu Portera zdefiniowano współczesna globalizację w ujęciu oddziaływania tego procesu na poszczególne przedsiębiorstwa, co znalazło odzwierciedlenie w trzeciej części artykułu, w której przedstawiono zarówno cechy firmy transnarodowej, jak i wybrane aspekty konkurencji globalnej.(streszcz. oryg.)

The present study addresses the following three key issues: competition within a sector, globalization and global competition. What serves as a starting point in approaches to the issues in question is presenting the phenomenon of competition based on Porter's model (competition within a sector) together with a detailed description of forces contained in that model. Porter's model characteristics is further enhanced with a definition of modern day globalization and the impact it exerts upon particular business entities. This aspect is discussed in the third part of the article, which presents features of a transnational enterprise as well as selected aspects of global competition.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bielański S., Biernat T., [red.] Wokół problematyki integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.
 2. Godziszewski В., Koncepcje źródeł konkurencyjności, [w:] M. J. Stankiewicz [red.], Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 3. Hax A.C, Majluf N.S., The Strategy Concept and Process: A. pragmatic Approach, Prenice Hall, Upper Sadlle River 1996.
 4. Kasiewicz S., Warunki i możliwości przekształcenia się polskich przedsiębiorstw w firmy globalne, Materiały z konferencji "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z UE", IFGN, SGH, Warszawa 2000.
 5. Koch R, Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 6. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gobethner i S-ka, Warszawa 1994.
 7. McGrew A., Conceptualizing Global Politics, [w:] A. McGrew [red.], Global Politics, Polity Press. Cambridge 1992.
 8. Obłój K, [red.], Dominująca logika firmy, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 9. Obłój K, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 10. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 11. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 12. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996.
 14. Szymański W, Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 15. Szymczak M., Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 16. Thurow L C, Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 17. Thieme J. M., Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo C H. Beck, Warszawa 1995.
 18. Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu