BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patyk Jacek
Title
Zasady podatkowe w polskim systemie prawa podatkowego
Tax Principles in the Polish Tax Law System
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2005, nr 4, s. 189-201
Keyword
Zasady podatkowe, Prawo podatkowe, System podatkowy
Tax rules, Tax regulations, Tax system
Note
streszcz.enie, summ.
Abstract
Zasady podatkowe, które kształtują i wytyczają zakres każdego systemu podatkowego zostały określone w nauce przez Adama Smitha już w XVIII w. Do nich należy zasada: równości, pewności, taniości i dogodności opodatkowania. Zasady podatkowe są postulatami nauki, określającymi warunki, jakim powinien odpowiadać poprawnie zbudowany system podatkowy i poszczególne podatki. Prezentowane postulaty winny być realizowane w polskim systemie podatkowym w zakresie jego funkcjonowania w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Niniejsza analiza teoretycznych osiemnastowiecznych zasad, jest próbą odpowiedzi na zakres wprowadzania ich w życie, w polskim systemie podatkowym.(streszcz. oryg.)

The tax principles that form and provide the range of each tax system were defined in science by Adam Smith as early as in the 18th century. Those principles are the principles of equality, certitude, cheapness and convenience of taxation. The tax principles are postulates of science that state the conditions of properly constructed tax system and particular taxes. The postulates presented need to be executed in the Polish tax system as regarding its functioning in the society and for the society. The present analysis of the theoretical 18th century principles makes an attempt to answer the range of bringing them into effect in the Polish tax system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Głuchowski J., Polskie Prawo Podatkowe Lexis Nexis, Warszawa 2004 r. s.14.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz.776 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dzu z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 28 listopada 1998 r. Ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU. Nr 144, poz.930 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kostytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (DzU. Nr 78, poz.483).
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU. Nr 137, poz.926 ze zm.).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. W sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU. Nr 97, poz.966 ze zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i ustaw (DzU. Nr 97, poz.970 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu