BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelońska Urszula
Title
100 lat SGH i polska ekonomia
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 5-6, s. 52-59
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Teoria ekonomii, Polityka gospodarcza
Higher education, Economic theory, Economic policy
Note
summ.
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstract
W artykule podjęto próbę prześledzenia związków między pozycją i dorobkiem czołowych ekonomistów SGH w minionych 80. latach a rozwojem ekonomii w Polsce. Okres objęty analizą podzielono na 4 podokresy, uwzględniając odmienne warunki życia naukowego w Polsce oraz różny typ i stan gospodarki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Beksiak: O załamaniu i poprawie. "Kultura" nr 39/1980.
 2. J. Drewnowski: Autobiografia naukowa. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Londyn 2000, s. 12.
 3. J. Drewnowski: Definicja dobra a zagadnienia konkurencji i monopolu. "Studia Ekonomiczne", Zeszyt 2.
 4. J. Drewnowski: Równowaga konsumenta a rynek niedoskonały, "Studia Ekonomiczne", Zeszyt 4.
 5. Ekonomiści o reformie gospodarczej. Praca pod red. U. Libury-Grzelońskiej. Warszawa 1981, PWE.
 6. L. Guzicki, S. Żurawicki: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Warszawa 1974 PWE.
 7. T. Kowalik: Historia ekonomii w Polsce 1864-1950. Wrocław 1992 Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. O. Lange:. Zagadnienie rachunku ekonomicznego w ustroju socjalistycznym. "Ekonomista" nr 4/1936.
 9. J. Lewiński: Znaczenie wykształcenia ekonomicznego we współczesnym świecie. Zob. Pamiętnik I zjazdu ekonomistów polskich odbytego w Poznaniu w dniach 24-26 maja 1929 r. Warszawa 1930.
 10. J. Nowicki; Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. Warszawa 1991 PWN.
 11. J. Nowicki: Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej. Warszawa 1988 Książka i Wiedza.
 12. Pamiętnik dwudziestolecia Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie 1908-1926. Warszawa 1927 Senat Szkoły, s. 13.
 13. Propozycje przekształceń polskiej gospodarki. Warszawa 1988.
 14. Próba ogólnej teorii gospodarki planowej. "Ekonomista" 1937 i 1938.
 15. Przyczynek do teorii przedsiębiorstwu. Warszawa 1937.
 16. Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Praca pod red. S. Czai. Wrocław 2004 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 17. Teoria handlu zagranicznego. Warszawa 1947.
 18. A.Wakar: Teoria płacy roboczej. Warszawa 1935.
 19. Zagadnienie ceny zmiennej. Warszawa 1936.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu