BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guziejewska Beata
Title
Pionowa i pozioma nierównowaga fiskalna w warunkach polskiej decentralizacji
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 9, s. 5-15
Keyword
Dochody budżetowe, Dochody gminy, Podział dochodów, Polityka podatkowa, Finanse publiczne, Gmina, Nierównowaga fiskalna
Budget revenue, Local revenues, Income division, Tax policy, Public finance, District, Fiscal imbalance
Note
Zawiera schemat: [1] Rodzaje nierównowagi fiskalnej; oraz tabele: [1] Wysokość i struktura dochodów sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1991-2003, [2] Wysokość i struktura wydatków sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1991-2003, [3] Struktura dochodów gmin wiejskich w Polsce w latach 2002-2004, [4] Struktura dochodów gmin miejskich w Polsce w latach 2002-2004, [5] Udziały poszczególnych kategorii dochodów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach ogółem w latach 2003-2004 (w %), [6] Wysokość i struktura dochodó jednostek samorządu terytorialnego w latach 1991-2004, [7] Wybrane mierniki autonomii finansów lokalnych w Polsce w latach: 1999, 2000, 2004
Abstract
Artykuł na temat podziału dochodów publicznych pomiędzy państwo i samorząd terytorialny. Jest on jednym z głównych elementów kształtowania systemu finansów publicznych. Pierwszoplanowe znaczenie ma tu pionowy (wertykalny) podział dochodów publicznych pomiędzy poszczególne jednostki terytorialne. Dominuje on nad poziomym (horyzontalnym) podziałem tych dochodów. Drugi z podziałów ma znaczenie uzupełniające.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997,s.l9.
 2. A. Bury: Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 23.
 3. B. Brzeziński (red.): Prawo finansów publicznych, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2000, s. 135.
 4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU z 1994 r. nr 124, póz. 607.
 5. N. Gajl: Skarb państwa, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Warszawa 1996, s. 61.
 6. Z. Gilowska: Finansowanie samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 3, s. 55.
 7. Z. Gilowska, L. Kieres, R. Sowiński; Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie, Warszawa 1993, ss. 39-74.
 8. B. P. Herber: Modern public finance, Richard D. IrwinlNC, Illinois 1979, s. 329.
 9. G.C. Hockley: Public finance, Routlcdge & Kegan Paul Ltd, Londyn 1970, s. 293.
 10. S. Kańduła: Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, (w:) I Forum Samorządowe, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 221.
 11. W. Kieżun: Powiaty - fikcja samorządności, „Rzeczpospolita" z 5.11.2001 r.
 12. E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001, s. 51.
 13. I. Lipowicz: Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12.
 14. W. Miemiec: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespól gwarancji samodzielności finansowej gmin - wybrane zagadnienia teoretyczno-prawne, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, pod red. S. Dolary, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, s. 214.
 15. R.A. Musgrave, P.B. Mugrave: Public fmance in theory and practice, McGraw-Hil Book Company, Fourth Edition, 1973, s. 519.
 16. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, Białystok 1989, s. 278.
 17. Seria Demokracja Lokalna w Europie, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, Warszawa 1991, s.9.
 18. B. Spahn: The design of federal fiscal constitutions in theory and in practice, European Economy, Reports and Studies 1993/No5, s. 71.
 19. C. Tiebout: Apure theory of local expenditure, „Journal of Political Economy" 1956, t. 64, ss. 416-424.
 20. M. Tomalak: Finanse gmin i powiatów - zróżnicowanie podregionów, Biuletyn Finansów Publicznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005, s. 39.
 21. W. Wójtowicz (red.): Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 88.
 22. W. Ziółkowska: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005, s. 29.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu