BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela
Title
Ryzyko operacyjne w działalności małych przedsiębiorstw
Operating Risk in the Activity of Small Enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r., 2006, numer specjalny, s. 74-79
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko operacyjne, Płynność finansowa
Small business, Operational risk, Financial liquidity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem ryzyka stanowi nieodłączny element działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i rodzaju działalności. Szczególną rolę odgrywa ryzyko operacyjne, specyficzne dla konkretnego przedsiębiorstwa, wynikające z jego indywidualnego profilu ryzyka, cech sfery realnej i przynależności do konkretnej branży. W szerszym ujęciu dotyczy ono niepewności i stopnia zmienności kształtowania się przyszłych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, stanowiących realną podstawę samofinansowania wydatków inwestycyjnych i finansowych. Wzrost ryzyka operacyjnego w tym ujęciu zwiększa ryzyko pogorszenia płynności finansowej.

Operating risk is an inseparable element in economic activity of a company. Operating risk plays a significant role in various risk situations and its identification, evaluation and appropriate management may determine correct functioning of small enterprises. The article presents the identification of operating risk and its scope with particular attention being paid to basic factors determining its appearance. Small enterprises can influence the level of operating risk mainly through sales revenue, production costs and amount and structure of working capital. It requires taking into consideration barriers and restrictions characteristic of the group of companies and application of relevant instruments.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  3. Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996, s. 44-50.
  4. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach rynkowych, praca zbiorowa pod red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 75-77.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu