BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierszewska Grażyna
Title
Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą
Information Systems Supporting Knowledge Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 3-4, s. 31-43, bibliogr.31 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Intranet, Wiedza, Internet, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Zarządzanie wiedzą
e-learning, Intranet, Knowledge, Internet, Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Knowledge management
Abstract
Wiedza to słowo używane w kontekście gospodarki, działalności gospodarczej, odnoszone do zarządzania. Społeczeństwa przemysłowe stają się społeczeństwami "wiedzy". W dzisiejszych czasach staje się oczywiste, że kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą ściśle wiążą się z konkurencyjnymi strategiami, organizacyjnymi strukturami i kulturą organizacyjną. Zarządzanie wiedzą wymaga zmian w metodach zarządzania przedsiębiorstwem, wspomagania ze strony innych procesów w organizacji (szczególnie polityki personalnej) i wypracowania procedur dotyczących pozyskiwania, nabywania, tworzenia i stosowania wiedzy w przedsiębiorstwie. W zarządzaniu wiedzą wykorzystuje się nowe technologie. Niektóre z nich prezentowane są w artykule. Zarządzanie wiedzą nie może być tylko specyficzną formą kreatywności, ma przyczyniać się do osiągania wymiernych efektów i do rozwoju ludzi w organizacji.

Knowledge is a word used in the context of economics, business activity, and their related management. Industrial societies are becoming "knowledge" societies. It is becoming obvious that intellectual capital and knowledge management in today's world is strictly coupled with competitive strategies, organizational structures, and organizational culture. This is visible in such trends as the belief that intellectual capital is an unquestioned company resource, even if it cannot be assessed (measured) and there are no rational limits in expenditures on the creation of knowledge. Knowledge management requires changes in methods of company management. It is also linked with organizational objectives and strategies, albeit separate goals are also identified in knowledge management. Knowledge management necessitates support by other processes in the organization (especially personnel policy), and it is necessary to develop procedures relating to attracting, procuring, creating, and applying knowledge in the company. Knowledge management is based on the use of new technologies (information and communication technology). Some of these are presented in this article. Knowledge management cannot be merely a specific form of creativity. It must lead to the achievement of tangible effects as well as the development of people with in the organization.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker S., Greek H. [2005], Blogi zmieniają twoją firmę, „BusinessWeek", No. 10.
 2. Bielecki W. (2003), Założenia dla systemów e-learning [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, pod red. J. Kisielnickiego, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa, s. 244.
 3. Bukowitz W.R., Williams R.L. (1999), The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Edinburgh - London.
 4. Bukowski M. (2005), Sposób na wiedzę, „CXO - Magazyn Kadry Zarządzającej" [@:] www.cxo.pl/nsw/artykuly_txt/22926.html, maj.
 5. Davenport T.H., Prusac L. (1998), Working Knowledge: Managing What Your Organization Knows, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 6. Davenport E. (2001), Knowledge management issues for online organizations: Communities of practice as an exploratory framework, „Journal of Documentation", Vol. 57, No. l, January.
 7. Davenport T.H. (1998), Putting the Enterprise Into the Enterprise System, „Harvard Business Review" July-August, p. 35.
 8. Drucker P. (2000), Managing Knowledge Means Managing Oneself, „Leader to Leader", No. 16, Spring.
 9. Edvinsson L., Malone M. S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawidłową wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, seria „Przedsiębiorczość", Warszawa.
 10. Fazlagić A. (2003), Jaka struktura dla przedsiębiorstw zarządzającego wiedzą? [@:] www.eGov.pl marzec.
 11. Gates B. (2005), Program przyszłości, „Newsweek", 28.12.
 12. Gestern A. (2004), Indywidualny program nauki, „Rzeczpospolita", 23.05.
 13. Górski J. (2003), Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna, „Rzeczpospolita" 12.03.
 14. Hickins M. (1999), Xerox Shares Its Knowledge, „Management Review" September, Vol. 88, p. 43.
 15. Hof R.D. (2005), Sita grupy. Globalna współpraca internautów zmienia oblicze biznesu, „BusinessWeek", No. 14.
 16. Jabłoński M. (2002), Postawiona intelekt, „Personel", 1-31 sierpnia.
 17. Majcherczyk M. (2003), Zarządzanie wiedzą zmienia rolę menedżera, „Manager", marzec.
 18. Mierzejewska B. (2002), Czy tylko modny temat, „Rzeczpospolita", 24.04.
 19. Podróżujący w sieci, „Forbes" (2005) nr 1.
 20. Póyhónen A., Smelund A. (2004), Assessing Intellectual Capital Creation In Regional Clusters, „Journal of Intellectual Capital", Vol. 5.
 21. (2002) Rozumiemy, ale nie zawsze stosujemy, „Rzeczpospolita" 15.05.
 22. Rudolf T. (2002), O krok przed konkurencją. Zarządzanie wiedzą w polskich firmach, „Personel", 1-31 lipca.
 23. Szaban J. (2002), Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji, „Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 24. (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, pod red. J. Dąbrowskiego, G. Gierszewskiej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 25. Strojny M. (2004), Zarządzanie wiedzą w Polsce. Wyniki projektu badawczego KPMG.6 Strojny M. (2001), Budowanie strategii zarządzania wiedzą w KPMG [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, s. 85, 89.
 26. Tomczak P., Markowski P. (2004), „Gdybyśmy wiedzieli co wiemy..., Efektywne zarządzanie wiedzą organizacji", raport Bernard Brunhes Polska, Warszawa, lipiec.
 27. Tworzyński J. (2003), Metoda McGrawhill lifetime learning (MHLL) [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Materiały konferencyjne, s. 266.
 28. Zack M.H. (1999), Developing Knowledge Strategy, „California Management Review", Vol. 41., No. 3, Spring.
 29. [http://www.knowledgebusibess.com]
 30. [www.hsw.pl.] listopad 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu