BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawala Janusz
Title
Funkcja demokratyczna finansów publicznych w gminach
Source
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 7-8, s. 27-43
Keyword
Finanse, Finanse lokalne, Finanse publiczne, Demokracja, Gmina
Finance, Local finance, Public finance, Democracy, District
Note
Zawiera rysunki: [1] Schemat prawidłowych relacji społecznych funkcji demokratycznej finansów publicznych w gminie, [2] Schemat niewłaściwych relacji społecznych funkcji demokratycznej finansów publicznych w gminie; oraz tabele: [1] Struktura dochodów włąsnych gmin w latach 2002-2005, [2] Struktura dochodów własnych gmin w latach 2002-2005, [3] Struktura dochodów gmin w latach 2002-2005, [4] Frekwencja wyborcza w wyborach do rad gmin, [5] Liczba referendów gminnych, [6] Zaangażowanie obywateli w wybory lokalne
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcji demokratycznej finansów publicznych na poziomie gminy. Wydatkowanie środków publicznych przyczynia się do jakości i ilości zaspokajania wielu codziennych potrzeb każdego obywatela. Zagadnienie to zostało uznane za ważne i istotne, zwłaszcza w sytuacji dużego bezrobocia, naszego członkostwa w Unii Europejskiej oraz podejmowania przez gminy decyzji finansowych, których skutki będą dotyczyły nawet dwóch lub trzech następnych kadencji rad gmin.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R. Boguszewski: Stosunek Polaków do demokracji, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, grudzień 2005.
 2. A. Cybulska, K. Pankowski: Co się zmieniło w mojej miejscowości? Efekty pracy ustępujących władz samorządowych. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, listopad 2002.
 3. M. Falkowska (red.): Opinie o funkcjonowaniu władz samorządowych, Komunikat nr 2465 Centrum Badania Opinii Społecznej z 22 listopada 2002 r.
 4. T. Goban-Klas: Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo obywatelskie, (w:) Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, ss. 78-79.
 5. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 6. K. Krzysztofek: Społeczeństwo informacyjne a demokracja - dylematy Polski, (w:) Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, ss. 79-81.
 7. .S. Mazur (red.): Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 8. W. Misiąg, A. Niedzielski: Jawność i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001, nr 29.
 9. S. Owsiak: Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1999.
 10. S. Owsiak: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Warszawa 1997.
 11. S. Owsiak, (red): Budżet władz lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 12. O Raporcie „Diagnoza Społeczna 2003 - Warunki i Jakość Życia Polaków", Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, strona www.piit.org.pl z 26 maja 2006 r.
 13. K. Pankowski: Zadania nowych samorządów. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, luty 2003.
 14. L. Patrzałek: Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 16. T. Skica: Znaczenie jawności i przejrzystości finansów publicznych dla kształtowania dobrych relacji państwo-obywatel, „Finanse Komunalne" 2004, nr 11 za: Code of Good Practices on Fiscal Transparency-Declaration on Principles, International Monetary Found, Washington 1998.
 17. H. Suchocka-Krysiak: Redystrybucja budżetowa w świetle analizy porównawczej wydatków publicznych, Instytut Finansów, Warszawa 1990.
 18. M. Strzeszewski: O demokracji raz jeszcze, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2005.
 19. M. Wojtuch: Dlaczego nie chcą głosować, „Gazeta Prawna" nr 54 z 17 marca 2005 r.
 20. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2005, na www.stat.gov.pl z 18 marca 2005 r.
 21. W. Ziółkowska: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 45.
 22. Z. Żeli: Sołecka pierwsza klasa, „Wspólnota" 2001, nr3.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu