BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lic Jan (Wydział Finansów i Prawa)
Title
Przymusowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - problematyka prawna i podatkowa
Compulsory Transformation of Civil Partnerships into Registered Partnerships - Legal and Tax Issues
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 35-49
Keyword
Spółki handlowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Commercial companies, Legal transformation of entities, Individual income tax
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono nowe regulacje prawne dotyczące przekształcenia spółki cywilnej. Następnie przedstawiono problem zgodności z Konstytucją przymusowego przekształcenia spółki cywilnej. W ostatniej części omówiono problematykę podatkową przymusowego przekształcenia spółki cywilnej.

The amendments to the Commercial Companies Code have resulted in significant changes in regulations on the compulsory transformation of a civil partnership through re-registration as a registered partnership. These changes were a response to numerous critical opinions expressed in doctrine. The most important amendment is the equalisation of the amount of revenue that invokes the compulsory re-registration of a civil partnership with the amount that invokes the obligation to maintain accounting books. Despite implementing these amendments, significant legal problems with the compulsory transformation of civil partnerships remain. Firstly, the charge may be made that this violates the Constitution. The assets of the partnership are co-owned by the partners and in a registered partnership they become the property of the partnership and not the partners. Thus, a compulsory change in the holder of the ownership rights ensues. Secondly, article l of the Commercial Companies Code limits the scope of such kind of transformation to commercial companies only, and at the same time regulates the transformation of civil partnerships, thereby exceeding the substantive scope of the Code. Thirdly, doubt arises as to whether a civil partnership is subject to dissolution after transformation into a registered partnership or whether a registered partnership is the legal continuation of a civil partnership. The tax obligations of the civil partnership may depend on the answer to this question. Tax problems may also arise if the civil partnership had to contribute in-kind all of its assets into the registered partnership, which some registry courts require. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Dz.U. 2000, nr 86, poz. 959, ze zm.
 2. Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych - komentarz, Warszawa 2001, s. 865-866.
 3. Lic J., Prawne aspekty transformacji spółek [w:] Zarządzanie i marketing, red. Niestrój R., Prace naukowe Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 84-89.
 4. Gnela B., Lic J., Majątkowe aspekty transformacji spółek [w:| Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych, Materiały konferencyjne Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddziału Regionalnego w Krakowie, Kraków 2004, s. 10.
 5. Jacyszyn J., Wreczycka K., Transformacja spółek osobowych, Bielsko-Biała 2001, s. 151.
 6. Katner W., J., Problemy funkcjonowania spółki cywilnej w nowej rzeczywistości prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 11, s. 14
 7. Kidyba A., O potrzebie zmian w kodeksie spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 10, s. 36.
 8. Litwińska M., Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 7, s. 5.
 9. Miroszewski L., Przekształcenie spółki cywilnej w jawną,„Rzeczpospolita", 02.10.2002, dodatek „Dobra Firma".
 10. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 819.
 11. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. I, Warszawa 2001, s. 262-263.
 12. Szczepaniak R., Rudnicki M., Knaflewski M., Polskie prawo spółek, Warszawa 2002, s. 240.
 13. Szumański A., Nowe polskie prawo spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr l, s. 6.
 14. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926, ze zm.
 15. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. 1993, nr 11, poz. 50, ze zm.
 16. Ustawa z 19 listopada 1999 r., Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178, ze zm.
 17. Ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324, ze zm.
 18. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 78, poz. 483, ze sprostowaniem.
 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037, ze zm.
 20. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U 2001, nr 17, poz. 209, ze zm.
 21. Ustawa z dnia 21 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1182.
 22. Uzasadnienie projektu nowelizacji. System informacji prawnej Lex, „Omega" 2003, nr 47, s. 7.
 23. Witosz A., Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 19-23.
 24. Włodyka S., Praktyczne problemy związane ze stosowaniem k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego" 2002 , nr 10, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu