BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Tadeusz
Title
Pięćdziesięciolecie "Wiadomości Statystycznych"
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 7/8, s. 3-16, bibliogr. 120 poz.
Keyword
Statystyka, Metodologia statystyki
Statistics, Statistics methodology
Abstract
Redaktor naczelny "Wiadomości Statystycznych" przedstawia najważniejsze fakty z 50. letniej historii tego pisma, a także analizę jego dorobku autorskiego i redaktorskiego. Analiza przeprowadzona została pod kątem wkładu "Wiadomości Statystycznych" w rozwój teorii i praktyki badań statystycznych oraz w sprawne funkcjonowanie systemu statystyki publicznej w następujących, szczegółowo omówionych zagadnieniach: stymulowanie i wspomaganie wysiłków dotyczących doskonalenia metodologii badań i funkcjonowania systemu informacyjnego statystyki; rozwój poszczególnych dziedzin tematycznych badań statystycznych (rachunki narodowe, przepływy międzygałęziowe, warunki bytu, usługi, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa), przekształcenia w polskiej statystyce z punktu widzenia wymagań Europejskiego Systemu Statystyki, unowocześnienie metod zbierania i opracowania danych oraz zastosowania informatyki. Analizę uzupełnia licząca 120 pozycji bibliografia artykułów z "Wiadomości Statystycznych"
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aktualne zadania statystyki (1956), „Wiadomości Statystyczne" nr 1
 2. Antonik Kazimierz (1974), Bilans przepływów w układzie organizacyjno-gałęziowym za rok 1972, "Wiadomości Statystyczne" nr 4 i 8
 3. Białaszczyk Urszula, Grad Modesta (1991), Firmy z kapitałem obcym w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 4. "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" (1968), Bilanse gospodarki narodowej, tom 5
 5. Bielecki Józef (1969), Budowy prognozy produkcji stali surowej na podstawie modelu harmonicznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 6. Bielecki Józef, Kubiczek Antoni (1991), Badanie budżetów gospodarstw domowych w krajach EWG i Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 7. Bieńko Zygmunt (1993a), Założenia metodyczne nowej klasyfikacji produktów, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 8. Bieńko Zygmunt (1993b), Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) - doświadczenia praktyczne i kierunki rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 9. Chmiel Józef, Romejko Andrzej (1987), Uwagi na temat zastosowania metod matematycznych i ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 10. Crocicchi Ovidio, Franchet Yves, Gotz Wolfgang (1995), Statystyka w zmieniającym się społeczeństwie, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 11. Cwil Ewa (1965), Majątek trwały - dochód narodowy (niektóre problemy wzajemnych relacji), "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 12. Dmochowska Halina (2001), Jakość w statystyce, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 13. Dmochowska Halina (2003), Kierunki rozwoju statystyki gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8
 14. Dytman Małgorzata, Dąbrowska-Dudzińska Alicja (1995), Badania koniunktury w handlu detalicznym, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 15. Gaca Anna, Zagoździńska Izabela (1994), Statystyczne badanie koniunktury, W S nr 2
 16. Gądek Krystyna (l968a), Sympozjum GUS na temat bilansu gospodarki narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 17. Gądek Krystyna (1968b), Międzynarodowe Sympozjum GUS na temat bilansu gospodarki narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 18. Giembicki Stefan (1973), Z praktyki analizy ekonomicznych szeregów czasowych w GUS, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 19. Grzesiak Marian (1979a), Zagrożenie i ochrona środowiska w Polsce — woda, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 20. Grzesiak Marian (1979b), Zagrożenie i ochrona środowiska w Polsce — powietrze, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 21. Grzesiak Marian (1991), Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 22. Grzesiak Marian (1998), Statystyka ochrony środowiska, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 23. Gust Henryk (1965), Uwagi w sprawie metody określenia zdolności produkcyjnych oraz stopnia ich wykorzystania, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 24. Gwiazda Anna (1968), Automatyczna symbolizacja cech badanych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 25. Iszkowski Jan (1967), O jednolity system ewidencji gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 26. Iszkowski Jan (1972), Krajowy System Informacyjny a System Informacji Statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 27. Jakóbiak Bożena, Szybisz Bogusław (1989), Szacunki dochodu narodowego według zasad rachunków narodowych (SNA) w praktyce polskiej statystyki gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 28. Jakóbiak Bożena, Zienkowski Leszek (1994), Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 29. Jakóbiak Bożena, Jeznach Maria (1998), Polskie rachunki narodowe w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 30. Jakóbiak Bożena, Jeznach Maria (1999), "Szara gospodarka" w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 31. Jakóbiak Bożena, Jeznach Maria (2002), System rachunków narodowych w GUS a wymogi Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 32. Jansen M. A. (1967), O systemie standardowych rachunków narodowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 33. Januszewska Jowita, Kurkowski Krzysztof, Piskorz Józef (2002), Technologia rejestracji i zbierania danych w spisach 2002, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 34. Januszcwska Jowita, Piskorz Józef (2002), Technologia opracowania wyników spisów 2002, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 35. Jońca Stanisław (1973), Założenia metodyczne kompleksowej oceny postępu technicznego w przemyśle, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 36. Kałaska Małgorzata, Witkowski Janusz (1993), Program badań w zakresie statystyki pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 37. Kawalec Wincenty (1968), Ważniejsze kierunki rozwoju badań statystycznych i opracowań informacyjnych GUS i terenowych organów statystyki państwowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 38. Kisielnicki Jerzy (1987), Kryteria jakości systemów informatycznych funkcjonujących w gospodarce narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 39. Klocek Wojciech (1972), Zastosowanie EMC do budowy prognoz krótkoterminowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 40. Kordos Jan (1965a), Nowy schemat losowania w badaniach budżetów rodzinnych (1966—1970), "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 41. Kordos Jan (1965b), Analiza dokładności wyników w badaniach budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 42. Kordos Jan (1966), Korzyści z zastosowania metody rotacyjnej w badaniach reprezentacyjnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 43. Kordos Jan (1966a), Pierwsze prace Komisji Matematycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 44. Kordos Jan (1966b), Prace Komisji Matematycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10 i 12
 45. Kordos Jan (1987), Jakość danych w badaniach społecznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 46. Kordos Jan (1990), Metodologia wykorzystania wskaźników społecznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 47. Kordos Jan (2001), W jakim stopniu statystyk odpowiedzialny jest za jakość danych?, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 48. Kordos Jan, Ochocki Andrzej (1993), Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 49. Kowalczyk Sławomir, Kurek Dorosława, Kurkowski Krzysztof (2003), Stan aktualny i przyszły informatyki w statystyce, W S nr 7/8
 50. Kudrycka Izabella (1976), Możliwości wykorzystania przepływów międzygałęziowych w ekonometrycznym modelu gospodarki narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 51. Kurkowski Krzysztof (1994), Gromadzenie i przetwarzanie informacji we współczesnych systemach komputerowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 52. Libhard Janina (1967), Aktualne problemy statystyki usług, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 53. Luszniewicz Andrzej (1969), Koncepcja wskaźnika poziomu życia ludności, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 54. Luszniewicz Andrzej (1970), Przybliżona miar a stopy życiowej ludności, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 55. Łagodziński Wiesław (1993), Zintegrowany System Badań Warunków Życia Ludności w latach 1993-1995, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 56. Łagodziński Wiesław (1995), Aktywna polityka informacyjna, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 57. Maciejewski Wojciech, Welfe Władysław (1976), Modele prognostyczne, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 58. Michnowska Krystyna (1965), Co to jest społeczny fundusz spożycia i jak go liczyć, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 59. Michnowska Krystyna (1966), Usługi — nowa dziedzina statystyki, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 60. Michnowska Krystyna (1970), System rachunków narodowych (SNA) a system MPS (Material Product System), "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 61. Mroczek-Kwasiżur Monika, Pudłowski Tomasz, Szymanek Violetta, Turek Dorota (2005), Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w Europie, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 62. Od Redakcji (1956), "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 63. O niektórych problemach usprawnienia pracy w GUS (1966), "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 64. Oleński Józef (1977), Koncepcja Systemu Państwowej Informacji Statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 65. Panek Tomasz (1990), Możliwości rekonstrukcji rozkładów dochodów gospodarstw domowych w badaniach budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 66. Panek Tomasz (2005a), Metody pomiaru ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 67. Panek Tomasz (2005b), Zmiany w sferze ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 68. Paradysz Stanisław (1977), Doskonalenie programu badań i informacji statystycznej w przemyśle, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 69. Pawlak Tomasz (1994), Przegląd systemu informacyjnego statystyki państwowej w aspekcie przetwarzania danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 70. Piskorz Józef (2001), Rozwój infrastruktury informatycznej w statystyce, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 71. Płatek Richard, Carl-Erik Sarndal (2001), Czy statystyk może dostarczyć dane wysokiej jakości?, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 72. Płatek Richard, Carl-Erik Sarndal (2002), Uwagi do dyskusji statystyków polskich nad artykułem "Czy statystyk może dostarczyć dane wysokiej jakości?", "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 73. Podgórski Jarosław (1990), Subiektywne linie ubóstwa. Zastosowanie metody "Leyden Poverty Line" w warunkach Polski, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 74. Przybylska Lucyna (1998), Zróżnicowanie PKB według województw, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 75. Radkowski Stanisław (1993), Statystyka kultury w okresie przejścia do gospodarki rynkowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 76. Róg Stanisław (1997), Zalecenia w sprawie wzbogacenia treści "Wiadomości Statystycznych", "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 77. Ryznar Zygmunt (1972), Problemy banku danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 78. Sadowski Wiesław (1967), Statystyka, matematyka, ekonometria, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 79. Semczuk Stefan (1969), Czynniki wpływające na efektywność zastosowania EMC do masowych prac statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 80. Sieradzki Zdzisław (1973), Pierwsze Międzynarodowe Seminarium ONZ na temat statystyki ochrony środowiska, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 81. Skorupowska Danuta (1972), Przewidywana organizacja przekazywania danych w Państwowym Systemie Informacji Statystycznej, W S nr 5
 82. Sobczyk Mieczysław (1977), Agroekonometryczny model wzrostu plonów, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 83. Stefanowicz Bogdan (1966), Maszyna matematyczna a symbolizacja cech badanych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
 84. Stefanowicz Bogdan (1967), Automatyczna kontrola danych jednostkowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 85. Stefanowicz Bogdan (1968), O potrzebie kontroli wyników badań, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 86. Stefanowicz Bogdan (1974), Problem budowania banków danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 87. Stroińska Zofia (1973), Możliwości wykorzystania krzywych Pearsona w analizach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 88. Syrda Elżbieta J. (2003), Rola statystyki w zintegrowanym systemie informacji o społeczeństwie informacyjnym, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 89. Szeliga Zygmunt (1968), Statystyka a potrzeby dziennikarza, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 90. Szreder Mirosław (2001), Uwagi do artykułu R. Piątka i C.-E. Särndala pt. Can a statistician deliver?, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 91. Szulc Adam (1991), System monitoringu ubóstwa w oparciu o badania budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 92. Szybisz Bogusław (1966), Wyniki jednorazowego badania techniczno-ekonomicznych współzależności między gałęziami gospodarki narodowej w 1962 r. (II), "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 93. Szybisz Bogusław (1969), Szczegółowe badanie współzależności techniczno-ekonomicznych pomiędzy gałęziami gospodarki narodowej w 1967 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 2
 94. Szymanek Violetta, Pudłowski Tomasz (2004), Badania statystyczne społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 95. Toczyński Tadeusz (1987), Centralne banki danych statystycznych w Polsce. Marzenia czy rzeczywistość, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 96. Toczyński Tadeusz (2002), Statystyka w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 97. Walczak Tadeusz (1969), Niektóre aspekty dokładności danych statystycznych w świetle stosowania EMC, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 98. Walczak Tadeusz (1970), Bank danych statystycznych - ważny element racjonalnego systemu informacji, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 99. Walczak Tadeusz (1973), Podstawowe cechy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 100. Walczak Tadeusz (1988), Kształtowanie systemu informacji statystycznej na miarę najbliższych potrzeb i możliwości, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 101. Walczak Tadeusz (1991), Rejestr jednostek gospodarczych krajów EWG a polski system Regon, "Wiadomości Statystyczne" nr 12 Walczak Tadeusz (1994), Strategia statystyki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 102. Walczak Tadeusz (1998), Przebudowa polskiej statystyki w latach dziewięćdziesiątych i jej dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 103. Walczak Tadeusz (1999), Statystyka wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 104. Walczak Tadeusz (2001 a), Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 105. Walczak Tadeusz (2001 b), Trudne drogi do pomiaru i poprawy jakości statystyki, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 106. Welfe Aleksander, Kelm Robert (1995), Szacunek produktu krajowego brutto dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 107. Welfe Władysław (1969), Ekonometryczna prognoza popytu konsumpcyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 108. Wesołowska Maria (1996), Automatyczne wczytywanie danych, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 109. Witkowski Janusz (1992), Szacowanie bezrobocia dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 110. Witkowski Janusz (2003), Rozwój statystyki społecznej w Polsce - ważne wyzwanie, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8
 111. Wywiał Janusz (2001), Uwagi do artykułu "Can a statistician deliver?" autorstwa Richarda Piątka i Carla-Erika Sarndala, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 112. Zagoździńska Izabella (1996), Transformacja statystyki przedsiębiorstw, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 113. Zagoździńska Izabella (2001), Jakość wyników w polskiej statystyce przedsiębiorstw (refleksje po przeczytaniu artykułu Richarda Piątka i Carla-Erika Särndala pt. "Czy statystyk może dostarczyć dane wysokiej jakości?"), "Wiadomości Statystyczne" nr 7
 114. Założenia Systemu Państwowej Informacji Statystycznej (SPIS) (1973), "Wiadomości Statystyczne" nr 7-9
 115. Zegar Józef Stanisław (2001), Uwagi o badaniach gospodarstw domowych rolników, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 116. Zienkowski Leszek (1964), Bilans Gospodarki Narodowej, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 117. Zienkowski Leszek (1973a), Dyskusyjne problemy bilansu gospodarki narodowej na dziś i na jutro, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 118. Zienkowski Leszek (1973b), Czy potrafimy mierzyć "poziom życia"?, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 119. Zienkowski Leszek (1992), Kłopoty z metodą SNA, "Wiadomości Statystyczne" nr 9
 120. Zienkowski Leszek, Żółkiewski Zbigniew (2001), Tablice przepływów międzygałęziowych (input-output) i macierze rachunków społecznych (SAM) jako podstawa analiz ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 7
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu