BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolanin-Jarosz Elżbieta
Title
Zwyczaje żywieniowe jako czynnik determinujący zachowanie konsumentów na rynku artykułów żywnościowych
Eating Habits as a Factor Determining Consumer Behaviour on the Food Products Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 81-93, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konsumpcja, Rynek żywności, Zachowania konsumenta, Wzorce konsumpcji
Consumption, Food market, Consumer behaviour, Consumption patterns
Note
summ.
Abstract
Tematem artykułu jest omówienie zwyczajów żywieniowych jako ważnego elementu kultury społeczeństwa odnoszącego się do żywienia. Zwyczaje te na które wpływ mają między innymi czynniki geograficzne i religie, określają zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych.

This article discusses eating habits as a significant element of food culture, determining consumer behaviour on the food products market. The source material mainly comprises data from the broad and interesting literature on the subject. The article addresses the issue of eating habits in a comprehensive way. On the one hand, eating habits are presented as a factor determining such basic issues as the edibility of plant and animal products. On the other, the author shows that eating habits determine such specific issues as, for instance, meal times, the products appropriate for the given time of day or year, the ways in which food is prepared, etc. The author also looks at the symbolic role of food, the feelings of security and community it provides, and its use as a means of expressing hospitality, respect, wealth and prestige. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1998, t. 6.
 2. Jeżewska M., Kulturowe i religijne uwarunkowania wzorów żywieniowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego, Warszawa 1991.
 3. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1985.
 4. Łuszczka-Bakuła W., Biożywność - oczekiwanie konsumentów a oferta handlowa (naprzykładzie RFN), "Handel Wewnętrzny", IRWiK, Warszawa 1991, nr 5.
 5. Maurizio A., Pożywienie i rolnictwo w rozwoju dziejowym, Kasa Mianowskiego, Warszawa 1926.
 6. Mauss M., Socjologia i antropologia, PWN, Warszawa 1973.
 7. Mead M., Food Habits Research: Problems of the I960's, National Academy of Sciences, Bulletin 1225, Washington 1964.
 8. Mynarski S. Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1974.
 9. Narojek L., Niektóre aspekty uwarunkowań żywieniowych, IŻŻ, Warszawa 1992.
 10. Narojek L., Zwyczaje żywieniowe a sposób żywienia, "Żywienie Człowieka", IŻŻ, Warszawa 1974, nr 2.
 11. Narojek L., Szczygłowa M., Badania nad sposobem żywienia się ludności w naszym kraju, "Żywienie Człowieka", IŻŻ, Warszawa 1974.
 12. Narojek L., Woroszylska J., Kirschner H., Model żywienia prawidłowego w opinii młodzieży warszawskiej, Rocznik PZH, Warszawa 1985.
 13. Peltyn B., O pożywieniu polskiej ludności włościańskiej. Pamiętniki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1885, t. 91.
 14. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1998.
 15. Sygnowska E., Waśkiewicz A., Zmiany zwyczajowego sposobu żywienia populacji województwa warszawskiego w latach 1984-1995, IŻŻ, Warszawa 1997, nr 3.
 16. White L.A., The Science of Culture. A Study of Men and Civilization, Farrar, Straus and Co., New York 1949.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu