BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M.
Title
Charakterystyka gruntów i sposobów ich użytkowania w województwach północno-zachodnich
The Character of Arable Lands and the Ways of their Usage in North-West Provinces
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 3, s. 231-236, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura agrarna, Gospodarka gruntami, Grunty rolne
Agriculture, Agrarian structure, Land economy, Arable land
Note
synopsis, summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie, Województwo zachodniopomorskie, Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo pomorskie, Województwo wielkopolskie
Warmian-Masurian Voivodeship, West Pomeranian Voivodeship, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Pomorskie Voivodeship, Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu była analiza pozycji rolnictwa pięciu województw północno-zachodnich, jaką przeprowadzono porównawczo do całego kraju. W części pierwszej dokonano ogólnej charakterystyki tych województw w ujęciu podziału administracyjnego oraz sposobu zagospodarowania użytków rolnych. Natomiast strukturę agrarną gospodarstw rolnych analizowano pod kątem powierzchni zajmowanej przez poszczególne grupy gospodarstw, jak też ich udziału w tworzeniu grup wielkościowych gospodarstw. (oryg. streszcz.)

The aim of the paper was to analyze the agricultural position of five north-west provinces on the strength of two factors: non-material and material factors. The human factor was showed on the strength of education level and production activity. Higher position of the examined provinces was expressed by larger consumption of production means, what influences on the production results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską (2002). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  2. Szemberg A. (1998): Struktura agrarna i polityka strukturalna. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
  3. Wawrzyniak B. (2002): Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego. WTN, Włocławek.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu